Rapport 2002

Rapport hösten 2002

Exkursion till Rönnskärs udde, söndagen den 29 september
Åtta förväntansfulla deltagare samlades vid Rönnskärs udde i arla morgonstund och fick uppleva en fin soluppgång. Fint väder präglade morgonen och förmiddagen, vilket förmodligen bidrog till att fågelsträcket var mycket magert.
Bland sydsträckande eller mot söder dragande kan nämnas 4 obestämda stor/smålom, 10 kricka, en flock med 11 vigg och 1 bergand samt en flock med 8 korp. Mot norr flög 4 storlom och 1 häger. Sent på förmiddagen kom 3 insträckande sparvhökar, vilket i stort var det enda som synligt kom sträckande från öster. Småflockar av obestämd korsnäbb (förmodligen de flesta mindre korsnäbb) och grönsiska drog längs skogskanten.
Dagens bästa observation blev en kungsfiskare som rastade tillfälligt på en sten i det stora hällkaret invid observationsplatsen.
Bland övriga rastande kan nämnas; 4 storlom, några alfågel, 1 havstrut, 33 gråtrut, 2 fiskmås, några tobisgrissla, 1 sädesärla, 1 gransångare och 1 svartmes. Vi gjorde en promenad ner till Senneby Hake, där vi på halvön såg 1 gransångare och 1 talltita.
Vid halv tolv avslutades exkursionen.
BO GRANBERG

Exkursion till Väddökusten, lördagen den 26 oktober
Exkursionslokalen var ännu obestämd när fyra deltagare lämnade samlingsplatsen i Norrtälje och körde norrut. Regnet låg i luften och från sydvästlig riktning blåste en frisk vind. Med andra ord var förutsättningarna för en givande sträckdag inte de bästa. Lokalen för dagen blev till slut Skaten på Björkö där vi lyckade hitta lä från vinden. I gryningsljuset upptäcktes de första alfåglarna dra omkring över havet. När ljuset sedan blev bättre upptäcktes att alfåglarna var åtskilliga hundra. Sträcket var som väntat inte alltför omfattande, sjöorrar sågs i mindre flockar vid några tillfällen. Ett tiotal storskrakar drog söderut eller rastade, några enstaka småskrakar observerades också. Sju knipor rastade och två vigg sträckte söderut. Vi hade ändå hoppats på att en del lom och måsfågel skulle röra sig under morgonen, men på lomfronten var det magert. Endast en obestämd lom sågs på avstånd i diset. En del fiskmås och gråtrut skådades över havet liksom några få havstrutar. Egentligen det enda som det var lite fart på var tobisgrissla. Totalt drog dryg ett tjugotal individer förbi. Två tordmular sågs också flyga förbi. Under några korta sekunder hördes och sågs två snösparvar på klipporna framför oss och mycket roligare än så blev det inte. Tacksamma för att regnet hållit undan hela förmiddagen gick vi åter mot bilen och kunde där beskåda sex mindre korsnäbbar i en grantopp innan vi styrde kosan hemåt.
MAGNUS BLADLUND

Innekväll med filmvisning, onsdagen den 20 november
Denna afton inleddes med att vår ordförande Kristoffer Stighäll hälsade de nio samlade välkomna och då särskilt kvällens gäst; Lars-Erik Mattsson.
Kristoffer tog sedan upp den tråkiga och sorgliga nyheten att vår kamrat Lars Olsson alldeles nyligen hastigt och helt oväntat avlidit. Lars har sedan starten av ROF 1979 varit dess kassör. Vidare stod han mitt uppe i det stora projektet att inventera de häckande kustfåglarna i hela Stockholms län. Dels var han ledare för inventeringen av vår kommun samt även ingick i styrgruppen för hela projektet.
Vi höll en tyst minut till minne av Lars.
Sedan var det dags för Lars-Erik Mattson från Frötuna att visa två av sina filmer. På filmduk via en s.k. videoprojektor fick vi ta del av Lars- Eriks fina upplevelser i naturen som han fångat så perfekt i sina kamera. Från vinterhalvåret; gäster vid fågelbordet, bl.a. granna domherrar. Vid en utlagd åtel fick vi på närhåll stifta bekantskap med korpar och kråkor och mäktiga havsörnar samt den mer proportionerliga kungsörnen, en sällsynt gäst i våra trakter. Från sommarhalvåret besök vid en skogssjö med häckande svarthakedopping och trana. På den senare arten sekvenser med simmande unge, något som de flesta av oss säkerligen aldrig sett. En annan speciell sekvens som etsar sig kvar i minnet; en stående brun kärrhök i vegetationskanten i sjön med en kniphona med små ungar simmande strax invid, utan att synbarligen bli rädd och simma därifrån med kullen och söka skydd. Detta är bara ett axplock av vad vi fick uppleva i naturen med Lars-Erik denna afton.
Kvällen avslutades med fika.
BO GRANBERG

Holksnickarkväll, onsdagen den 11 december
Denna kväll var vi fem intresserade som ritade upp mallar, sågade, borrade, spikade  samt dokumenterade det hela med hjälp av kamera. Efter drygt 3 timmar så kunde vi räkna in 5 starholkar och 33 småfågelholkar som färdigställts under kvällen. Mitt i arbetet hade vi även en kort välbehövlig paus, då ”snickarbodsvärden” Åke Tidigs så tacksamt bjöd på fika. De färdigställda holkarna fördelades bland deltagarna för kommande uppsättning på skilda platser i Roslagen och i Dalarna. Förhoppningsvis kommer holkarna redan kommande häckningssäsong, att göra stor nytta för bostadssökande starar, talgoxar, blåmesar och svartvita flugsnappare.
BO GRANBERG

Rapport våren 2002

Midvinterinventering, lördagen den 12 januari
Med tre olika bilar inventerades även detta år huvuddelen av Väddös kust. Ännu en isfri vinter innebar att flertalet havsvikar var inventeringsbara och hyste i år mer rastande sjöfåglar jämfört med det bra siffrorna från året innan. Antalet inom (parentes) är motsvarande siffra år 2001. Sammanlagda antalet rastande andfåglar blev straxt över 12.000 vilket är rekord (11.570 år 2001). Alfågel var den talrikaste med 7.700 ex (9.600) som är en relativt bra vintersumma. Denna gång överraskade vigg och knipa med rekordstora antal 1.550 (300) resp. 1.260 (275). De flesta av övriga andarter var nära sina normala antal vilket för gräsanden innebar 908 ex. (819), för storskrake blev siffran 320 ex. (340). 85 (41) knölsvanar kunde inräknas vilket är normalt och relativt fåtaliga var sjöorre med 22, svärta med 15 och ejder med måttliga 8 ex. Sammanlagt observerades storskarv med 87 ex. vilket pekar på att arten åter börja öka som övervintrare hos oss efter 90-talets nedgång. Av de mer ovanliga arterna kan nämnas 9 småskrake, 12 tobisgrissla, 6 tordmule och 14 sångsvan. Dessutom sågs 2 ex av salskrake, 1 häger och 4 skäggdopping. Mest överraskande var ändå att hela 17 observationer av smålom rapporterades vilket också blev rekord.
LARS OLSSON

Årsmöte, onsdagen den 27 februari
Årsmötet vilket ägde rum på Roslagens Sparbank i Norrtälje samlade 15 medlemmar.
Från årsmötesförhandlingarna kan följande rapporteras:
Till styrelseledamöter för två år valdes Kristoffer Stighäll (omval) och Magnus Bladlund (nyval).
Till ordförande för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval).
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling (omval) och Joel Hedlund (nyval).
Till två revisorer och en revisorsuppleant för ett år valdes Ole Backe och Nils Wallin respektive Runar Söderberg (samtliga omval).
Till två ledamöter i valberedningen valdes Roine Karlsson och Karl-Olov Johansson (båda omval), med Roine Karlsson som sammankallande. Vidare valdes Lars-Erik Berg (omval) till suppleant i valberedningen.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, valdes Lars Olsson respektive Bill Douhan (båda omval).
Från punkten övriga frågor kan nämnas:
Peter Carlsson berättade lite om föreningens hemsida på Internet. Bl.a. så har den så mycket som ca 15 ”besök”/dygn i snitt.
Roine Karlsson tyckte att föreningen skulle ordna någon aktivitet på ”fågelskådningens dag” som initieras av Sveriges Ornitologiska Förening.
Efter årsmötesförhandlingarna var temat för kvällen skärgård. Först ut var Roland Staav som till vardags arbetar på Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseét. Till bilder berättade Roland bl.a. om vårt senaste nytillskott i vår skärgård; storskarven eller mellanskarven som vår ras kallas. Den har ökat explosionsartat i Sverige och skärgården i Uppland har nu sedan ett antal år tillbaka ett flertal kolonier. Ringmärkning av ungarna har bl.a. givit återfynd i forna Jugoslavien och norra Afrika.
Vår största tärna; skräntärnan har Roland specialstuderat under en lång följd av år: Den trivs bäst i yttre delen av mellanskärgården. Nu finns det ca 500 par i Sverige, men i början av 1970-talet hade den en topp med ca 2 000 par.
Sedan visade Roine Karlsson fina skärgårdsbilder med anknytning till pågående kustfågelinventering.
Lars Olsson redogjorde för läget i kustfågelinventeringen i Stockholms skärgård och då med tonvikt på Norrtälje kommun. Stor del av kommunens skärgård är nu färdig-   inventerad. Han visade på siffror som pekade på avsevärda skillnader i antal par i jämförelse med motsvarande inventering i mitten av 1970-talet.
Både negativa och positiva sådana. Bl.a. så har antalet svärtpar minskat katastrofalt och arten bergand tycks tråkigt nog ha försvunnit helt som häckfågel i länet. Storskarv och vitkindad gås är däremot nykomlingar i vår skärgård.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, fredagen den 22 mars
Endast en intresserad medlem dök upp förutom undertecknad ledare från ROF och Åke Tidigs från samarrangerande Roslagens Naturskyddsförening. Det var kanske inte så konstigt att intresset var så minimalt med tanke på det urusla vädret med bl.a. snöglopp.
När vi ändå var igång så bestämde vi oss att åka till trakterna av Erken. Strax norr om Hasselhorn vid Erkens norra sida gick vi in vid Molnkyrka och lyckades där både höra och se en sparvuggla mellan ca 18.00 –18.15. Norrut från trakterna av sjön Hörnan hördes en nyanländ trana ropa.
Förutom fika gjorde vi ett par försök att höra kattuggla på ett par andra lokaler i närheten av Erken, men förgäves.
BO GRANBERG

Exkursion till Skedviken, lördagen den 4 maj
Vid samlingsplatsen vid Norrtäljebåten sjöng en rödstjärt, en gröngöling ropade på håll och en hussvala flög runt båten. Dagens exkursion gick mot sjön Skedviken för att i första hand se om det gick att hitta några storspovar och gulärlor.
På vägen dit stannade vi till vid Finsta gärde. Här gick det 6 tranor, ett gäng tofsvipor och på en åkerholme en stenskvätta. Vid Kundbysjön, som var nästa stopp, jagade två bruna kärrhökar, en stenknäck flög förbi och i våtmarken väster om sjön fanns 3 sångsvanar, en ljungpipare och några grönbenor.
Vi begav oss därefter till strandängarna vid Uggelnäs, på Skedvikens västra sida. Här var det fullt med fågel och mest anmärkningsvärt var väl församlingen med hela fem par strandskator. I den blå bården innanför vassen låg en bläsandhane tillsammans med en årthane och ett par kricka. På strandängarna sprang ett tiotal grönbenor, ett par tranor, en häger och en gråtrut. Från buskmarkerna intill spelade en göktyta och sjöng en steglits. Från Fasterna kyrka kom två grågäss och ett par stenknäckar flygande. Dock varken någon storspov eller gulärla här som vi hoppats på.
På de stora fälten mellan Alby och Rånäs hittade vi så dagens första storspov. Den fanns här tillsammans med en jätteflock med ljungpipare, totalt kring 220 stycken! Till att början var de svåra att få syn på, men när man väl börjat hitta de fanns de överallt. Även här stod det tranor, tio stycken.
Våtmarken väster om sjön Syningens nordvästra vassvik var ganska fågeltom, kanske i torraste laget. En svarthätta sjöng, en gröngöling ropade, en nervös skogssnäppa flög iväg från åkanten och några grågäss gömde sig i det höga gräset. Vid Syningens andra ände, den östra, höll en ormvråk och två par hämplingar till. Rimbo reningsverk har nästan helt fågeltomt. Däremot sågs dagens enda gråsparv här.
Vi beslöt oss nu för att bege oss mot Lohäradslätten och försöka hitta någon storspov även där. Det första stoppet blev på fälten vid Hållsta. Ingen spov men däremot två skogsduvor, tyvärr en allt ovanligare syn numera. På fälten 300 meter sydost om Lohärad kyrka hittade vi faktiskt ett par provianterande storspovar, med stor sannolikhet ett par som håller till och häckar i trakten. Även här höll spovarna till med en flock ljungpipare, den här gången dock bara 65 stycken.
Sista stoppet blev i det nordvästra hörnet av Haggårds gärden. Ingen direkt nytt förutom en liten flock rödvingetrastar. Totalt såg vi under denna exkursion 66 arter. Vi lyckades efter en del letande att hitta storspov, dagens målart, på två lokaler. Däremot sågs ingen gulärla på strandängarna vid Skedviken. Fler besök för utvisa om det finns häckande gulärlor vid Skedviken eller inte.
KRISTOFFER STIGHHÄLL

Nattsångarexkursion, fredagen den 14 juni
Vi var 8 personer som träffades vid s/s Norrtelje denna kväll. Under dagen hade det regnat men så småningom upphört lagom till kvällen och exkursionen. Dock var det fortfarande ganska blåsigt. Vi for iväg och gjorde vårt första stopp vid Ludden i Norrtäljes utkanter. Så snart vi klev ur bilarna hördes en sjungande gräshoppsångare som senare även sågs(!). Taltrastar och näktergalar sjöng flitigt och en morkulla kom flygande över sjön. Därefter gick färden vidare till Gräfstaviken. Nu märkte vi att nattsångarna var dämpade denna natt, kanske på grund av vädret. Två näktergalar och en morkulla hördes. Ett stopp vid Broströmmen gav en tutande rördrom som hördes långt i norr, troligtvis Brosjön. Kvällens första sävsångare hördes svagt men mer intressant var kanske alla fladdermöss som flög kring bron där vi stod. Vi åkte vidare en kort bit och stannade en bit efter Uddeboö gård där det brukar finnas kattugglor och mycket riktigt hördes en spelande kattuggla, dock på lite avstånd. Nu stod fika som nästa punkt och vi valde Värnberg som plats för detta. Här sjöng en gräshoppsångare och två sävsångare. En av sävsångarna var en ganska god härmare och bjöd på några skickliga imitationer. Stärkta av lite fika drog vi vidare till Brosjöns södra del. Det var ganska god aktivitet på sävsångare och näktergalar. Sämre aktivitet var det på den vattenrall som bara hördes tillfälligt. Färden gick efter detta till Ekasjön. Den kornknarr som hörts vid lokalen tidigare lyckades vi dock inte höra. Istället fick vi lägga ännu en gräshoppsångare till exkursionsanteckningarna. Vårat sista stopp blev vid Haggård där en rörsångare hördes på långt avstånd. En kväll som trots vädret bjöd på ganska många arter nattsångare.
PETER CARLSSON & MAGNUS BLADLUND

Kommentarer inaktiverade.