Rapport 2009

Rapporter från 2009 års program

Årsmöte, onsdagen den 25 februari

21 personer var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.Till styrelseledamöter för två år omvaldes Bill Douhan, Bo Granberg, Lennart Larsson och Tomas Larsson. I fyllnadsval efter avgående styrelseledamoten Maria Thorsélius, som p.g.a. avflyttning från Roslagen ej kunde fullfölja valperioden ut, valdes för ett år Åse Ekbrant. Till ordförande för ett år omvaldes Tomas Larsson. Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Joakim Johansson (nyval) och Kristoffer Stighäll (omval).Till två revisorer för ett år omvaldes Lars-Erik Berg och Åke Tidigs.Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Runar Söderberg. Till två ordinarie ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Gunn Barrsjö och efter framlidne Sven Parman valdes tidigare suppleanten i valberedningen Christer Stighäll, som även ska vara sammankallande.Till suppleant i valberedningen för ett år nyvaldes Johan Vesterlund.Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2010 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer och 20 kronor för familjemedlemmar. Till en ordinarie ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ett år valdes Lennart Larsson (tidigare suppleant) och Roine Karlsson (tidigare ordinarie ledamot). Förutom att det bjöds på fika så höll Yngve Hareland ett intressant bildföredrag om en båtfärd i Stilla Havet söder om Japan, vilken var speciellt inriktad för deltagare med intresse att observera och studera havsfåglar.
Bo Granberg

Uggleexkursion, lördagen den 7 mars

Vi var 11 intresserade deltagare som efter samlingen i Norrtälje hade vårt första stopp vid Örsudden intill Erkens nordöstra hörn. Strax väster om Örsudden fick vi efter en liten stund höra en sparvuggla vissla sitt typiska vårläte. Den var på sitt bästa humör och visslade flitigt och visade även upp sig. Strax före 18:00, efter en halv timmes lyssnande, så var nog de flesta nöjda vad gäller vår minsta uggla, och vi lämnade lokalen. Vi gjorde då ett par ytterligare stopp med bilarna i skogarna norr om Erken, utan att höra något. Därefter åkte vi en längre sträcka och tog in på vägen mot Skebo vid Broby i Söderby-Karl, och stannade efter ett tag vid en skogsvägsinfart mellan Storängstorpet och Värn, NV sjön Ströjan. Här var vi från ca 18:30 till 18:50 och intog medhavd fika. Efter härmning så satte 1 hane av kattuggla igång att hoa intensivt på nära håll och 1 hona svara med sitt ”klevitt”. Eventuellt hördes även parning. Vi åkte sedan tillbaka ut på stora landsvägen och tog in på en väg västerut vid Stabby. Via passage förbi Kvarnkärret så lämnade vi bilarna en bit N om Norrsjön. Nu hade sällskapet fått förstärkning av en ytterligare deltagare, boende i trakten. Vi promenerade sedan norrut till trakterna av Högsjön och lyssnade då och då utan att höra någon uggla. Senare på vägen tillbaka med bilarna hade vi ett litet stopp vid Norrudan, NV Norrsjön och hörde då en kattuggla ropa långt bort i söder. Efter detta vid ca 20:20 så avslutades själva exkursionen och det blev hemfärd.
Bo Granberg

Öppet hus i Brosjöns fågeltorn, lördagen den 28 mars
I dimma och snålblåst kl:08:00 träffades tre skådare på parkeringen i Väsby 5km norr om Roslagsbro. Utflykt var ett samarbete med Norrtälje naturvårdstiftelse i firandet av Narturvården 100 år. Under promenaden ner till fågeltornet sjöng sånglärkor, grågäss gick och betade, tranor trumpetade. Två dubbeltrastar sjöng lite och drog sedan vidare mot norr. Förövrigt såg vi bl a koltrast, ormvråk, knipa, gräsand, gulsparv, gröngöling, storskrake, kanadagås, havsörn, ängspiplärka, stare, knölsvan, sångsvan, korp, kaja. Under förmiddagen fick vi flera besök av både medlemmar och nya fågelintresserade medborgare. Sammanlagt deltog 13 vuxna och 4 barn i utflykten. Det verkar vara ett bra upplägg att ha ”öppet hus”. Det kommer fler besökare. De kommenterade att det gjorde det möjligt för dem att delta. Skyltarna funkade bra men några hade gått fel för en skylt stod på fel ställe. Trots det dåliga vädret var det en lyckad utflykt.
Tomas Larsson

Färsna med omnejd, maj
Färsna 4 maj 2009: Vandring ner mot banvallen och längs Ludden till ekbacken. 28 fågelarter, bl.a. göktyta, svarthätta, brun kärrhök och trädlärka, nära Färsna gård!! Fint väder, sol, en del moln, frisk ostlig vind. 26 deltagare.
Färsna 18 maj 2009: Vi var 8 deltagare som gick elljusspåret en slinga på några km och kom tillbaka via Segertorp. Denna gång mera skogsarter, inga speciella.
Färsna 25 maj 2009: Kvällsexkursion till Lindholmen. Vi gick genom reservatet och längs stranden. Bland vanliga vår- och försommarfåglar märktes ung dvärgmås och två obestämbara rovfåglar i luften (bivråk??). Fin sommarkväll med god anslutning, hela 33 deltagare. Totalt sett en lyckad serie exkursioner!
Åke Tidigs

Långskär, lördagen den 23 maj

Med oroväckande tjockt molntäcke över oss åkte vi från Räfsnäs brygga ut till Långskär och väl framme hade regnet börjat falla och med vindens hjälp kom det mer vågrätt än lodrätt.Det som lockar med Långskär är att ön ligger så långt ut med en öppen horisont åt alla håll. Nackdelen är att det inte är lätt att hitta skydd för vädrets makter vilket vi verkligen fick känna på denna dag!Trots vädret fick vi ihop en lista på 34 arter med nattskärra som det kanske mest udda. Efter fyra timmar var vi dock så blöta att vi fick ringa efter båten för tidigare hemfärd.
Lennart Larsson

Ringmärkning vid Norrtälje reningsverk 29 och 30 augusti 2009.
År 1909 bildades de nio första nationalparkerna i landet, bl.a. Ängsö, och för att uppmärksamma detta utsågs 2009 till ”Naturskyddets år”. För att fira detta jubileum har ett stort antal aktiviteter med anknytning till naturen genomförts runt om i landet under året; inte minst på det lokala planet, och Norrtälje kommun är inget undantag. Ideella föreningar har varit delaktiga i detta och Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) var en av de som tillfrågades om vi kunde bidra. ROF beslutade att arrangera två aktiviteter och en av dessa var att demonstrera ringmärkning för människor som är intresserade, men som kanske aldrig fått möjlighet att se hur detta går till i verkligheten. Valet av plats för denna aktivitet föll på Norrtälje avloppsreningsverk. Fördelen med denna plats är att den är belägen nära inpå Norrtälje (vid Lindholmen) och att ringmärkning tidigare har bedrivits här. Under perioden 1977-94 ringmärktes här årligen fåglar med inriktning på blåhakar under en månads tid, från mitten av augusti till mitten av september.

Efter tre års uppehåll bedrevs åter ringmärkning här 1998 och 1999, men därefter har den legat nere. Under dessa år, 1977 till 1999, fångades och ringmärktes 12 889 fåglar vid reningsverket, därav 4 035 blåhakar. Andra arter som fångades i stora antal var lövsångare (1 597), rörsångare (1 446) och sävsparv (1 348). Skälet till att ringmärkning startades vid just reningsverket var att det under den tidiga hösten 1977 rastade många blåhakar på de av tomatplantor bevuxna vallarna kring de sedimentationsdammar som då fanns bakom reningsverket (mot Sässön). Under det första året var det nästan bara blåhakar som rastade bland tomatplantorna, men efterhand som växtligheten bredde ut sig och blev mer artrik blev också inslaget av andra fågelarter med åren allt större. Snart ändrades också reningsprocessen i reningsverket och inget nytt vatten leddes längre till dammarna. Detta fick till följd att dammarna snabbt växte igen och att de också grundades upp. När ringmärkningen upphörde 1999 fanns det sedan flera år tillbaka inte något öppet vatten. Området var då täckt av vass och i den, på torrare partier, växte det nu allehanda buskar. Antalet ringmärkta fåglar minskade inte till följd av denna förändring, men andelen blåhakar reducerades efterhand. Det fanns dock mot slutet en misstanke att blåhakarna ej längre rastade här i samma utsträckning som tidigare. Utöver att reningsverket är en bra plats för demonstration av ringmärkning skulle fångst på platsen 2009, efter tio års uppehåll (jubileum!), visa om det fortfarande fanns rastande blåhakar i området.

Inför ringmärkningen den 29 och 30 augusti hade gator röjts upp i vassen och bland buskarna. Efter tio år var området nu än torrare, men vassen fortfarande frodig och högvuxen. Det var dock inga som helst problem att ta sig fram torrskodd i den. På kvällen den 28 augusti placerades fångstnäten i dessa gator och inför gryningen den 29:e spändes de upp och var färdiga för fångst. Vi inväntade nu vad som skulle ske. Skulle vi få några fåglar och skulle det komma några intresserade människor för att få se hur ringmärkning går till? Vädret under natten hade varit ostadigt med både regnskurar och frisk vind, men i gryningen hade regnet upphört och molnen drog bort mot nordost. Även vinden avtog och var svag under morgonen och förmiddagen. De yttre förutsättningarna för fångst var således goda, men skulle det anlända några nya flyttande fåglar under morgonen eller fanns det tillräckligt många kvar sedan föregående dag? Ringmärkningen pågick fram till klockan elva och då kunde vi summera ihop 80 ringmärkta fåglar. Detta är ett mycket bra resultat och bara sju färre än det högsta antal som erhölls någon morgon åren 1977-99! Vi ringmärkta även blåhakar, men andel var inte så hög; åtta individer, d.v.s. tio procent av fångsten. Vanligaste arten var istället lövsångare med 25 ringmärkta medan andra relativt talrika arter var sävsångare (14), blåmes (8) och rörsångare (7).

Nästföljande dag följde samma mönster; näten klara för fångst före gryningen och ringmärkarna startberedda. Nattens väder hade varit utmärkt för sträckande fåglar, men följden av det var tydligen att flertalet av de fåglar som dagen innan hade rastat här hade flyttat vidare medan tillskottet av nya fåglar istället var marginellt. Ringmärkningen pågick även denna dag till klockan elva, men fångsten inskränkte sig till mer blygsamma 30 fåglar, därav bara två blåhakar. Talrikast, relativt sett, denna dag var sävsångare och lövsångare med vardera sex ringmärkta samt fem rörsångare.

Sammanfattningsvis kan sägas att 110 fåglar ringmärktes under dessa två dagar och att av dessa var tio blåhakar. Det är givetvis omöjligt att dra några slutsatser efter bara två dagars ringmärkning, men det finns en del som talar för att fågeltillgången inom området fortfarande är mycket god, men att antalet rastande blåhakar kanske inte är lika stort som tidigare. En annan, mer välgrundad (?), slutsats är att intresset från människor för  ringmärkning kanske inte är så stort. Under lördagen var det två (!) som kom på besök och under söndagen sammanlagt sex. En alternativ förklaring är att det behövs ett större intresse för att rå på den dragningskraft som sängen har under den tidiga morgonen! I vilket fall som helst gav ringmärkningen mersmak och kanske kommer den att fortsätta även framgent.
Bill Douhan och Karl-Arne Rosling

Långskär, lördagen den 19 september

Till skillnad från vårens exkursion var det denna gång ett strålande väder när 12 förväntansfulla skådare intog den vackra ön.Förutom 9 sälar som låg och solade på ett skär blev det 52 fågelarter på listan denna gång. Ett antal havsörnar fanns att beskåda när inget annat rörde sig annars innehöll artlistan bland annat kustpipare, myrspov, kustsnäppa, blå kärrhök, mindre flugsnappare och brunsiska. Något riktigt sträck förekom inte, därtill var vädret alltför bra, men en skön dag i ytterskärgården fick vi.
Lennart Larsson

Rönnskärs udde, lördagen den 10 oktober

Rönnskärs udde på Väddö var målet för dagens exkursion, som även ingick  bland aktiviteterna i s.k. ”Naturens år 2009″. Norrtälje Naturvårdsstiftelse som hade samordnat dessa jubileumsaktiviteter hade felaktigt i Norrtelje Tidning angivit samling kl. 05.30, vilket var en timme tidigare än i ROF:s eget program. Undertecknad var då tvungen att vara där också vid den tidigare tidpunkten. Ingen dök dock upp kl. 05.30. Vid den rätta tiden en timme senare samlades tre medlemmar som åkte till Rönnskärs udde. Ute på Väddö anslöt ytterligare en deltagare. Vid ankomsten ca 07:15 var det någon minusgrad. Sträcket som studerades fram till kl. 11:00 var mycket magert. Det enda som stack ut litet extra var de totalt ca 450 ex kaja som sträckte in, fördelade på 5 flockar och den största på ca 250 ex. Kråkor hade ingen stor sträckdag under den tid vi var där, men ca 180 insträckande ex. noterades. Magert med sträckande sjöfåglar vilket följande bekräftar; 1 obest. små-/storlom, 4 bläsand, 6 sjöorre, 3 svärta, 29 knipa, 6 knölsvan. Även dåligt med insträckande rovfågel. 2 sparvhök och 1 trolig blå kärrhök noterades dock sträckande mot V. En duvhök sågs komma in över strandskogen, men om den var insträckande kunde ej avgöras. Som ovan nämnts så avslutades själva exkursionen kl.11:00.
Bo Granberg

Decemberexkursion till okänt mål, söndagen den 13 december
Några var vi som trotsade gamla traditioner och valde bort luciafirande och annan dylik trivsel för att istället bege oss ut i ett ganska vintrigt roslagslandskap. Vid Norrteljebåten beslöt vi att bege oss norrut mot Roslagsbro socken med avslutning vid fågeltornet vid Brosjön. Första stoppet gjordes vid Gillfjärdens badplats och Broströmmen som rinner ut där. Relativt fågelfattigt var det där de enda fåglar vi såg var ett par korpar och några kråkor. Med öronens hjälp noterades också en flock grönsiskor, en varnande nötväcka, några domherrar och björktrastar samt en spillkråka. Vidare färd med ett nytt stopp vid Broströmmen men nu vid Roslagsbro kyrka. Där såg vi den väntade strömstare, en ganska stor flock, 26 st, domherre och spridda skurar med trastar. Främst björktrast och koltrast men också 7 rödvingetrastar.

Sista stoppet inleddes med den sedvanliga promenaden ner till Brosjötornet från Väsby. En flock med 20 steglitser gladde, nere vid tornet sågs sedan en större flock på det dubbla antalet. Ytterligare en flock med björktrast och några rödvingetrastar visade att många trastar har valt att försöka övervintra i trakterna. En bofinkhane noterades också liksom tre starar. En ensam kungsfågel virrade omkring. I de öppna delarna av sjön sågs mindre mängder knipa och ett par sångsvan. En flock på ytterligare 9 sångsvanar flög förbi söderut. I sjön fanns också totalt 15 knölsvanar, varav en ungfågel med en märkligt sned hals. Mot slutet av vår vistelse där upptäcktes en flock småfågel på ett besvärligt avstånd i det gråa ljuset. Efter ett tag flög de upp mot Väsby men läten som då hördes gjorde att de slutligen kunde bestämmas till vinterhämpling. Havsörn ses så gott som alltid här. En, inte riktigt, gammal fågel passerade och när väl exkursionen upplöst och snön började falla såg exkursionsledaren ytterligare två örnar en yngre, samt en helt gammal individ.
Magnus Bladlund

Kommentarer inaktiverade.