Rapport 2013

Rapporter från 2013 års program

Restaurering av värdefull fågelbiotop, söndagen den 10 november 2013
Vi såg ut att kunna bli ett skapligt gäng men bortfall på grund av bl.a. sjukdom reducerade styrkan till tre personer. Objektet för dagen var den betesmark vid Brosjön som fågeltornet står i. Den har sedan lång tid tillbaka växt igen med framför allt aspsly. Hela betet är ca 1 ha till arealen men det är egentligen bara i den norra delen som det är riktigt tätt med sly. Eftersom betet omges av gammalt förfallet stängsel fick vi börja med att ta bort stolpar och taggtråd. Sedan gick vi fram, utrustade med motorsåg och röjsåg, och lyckades göra en ordentlig insats. Om fler medlemmar ansluter nästa gång har vi goda möjligheter att bli helt klara med området kring de stora ekarna. Vi hoppas på god uppslutning på ROF:s naturvårdsdagar i framtiden!
Tobias Nilsson

Rönnskärs udde, söndagen den 22 september
Tidiga morgnar passar inte alla men de som orkar sig upp ur sänghalmen får alltid någon slags belöning, speciellt när det är höst och platsen är Väddökusten. Fem personer, inkl. exkursionsledaren, var närvarande denna dag. Vädret var på vår sida, hyfsat varmt och halvklart. Vinden däremot kom från väst vilket knappast är att föredra på ostkusten under hösten. I det första gryningsljuset sågs en morkulla flyga bortåt och en gärdsmyg höll till i de låga gransnåren bara någon meter framför där vi stod. Inga större mängder småfåglar sågs eller hördes men några gråsiskeflockar drog längs skogskanten liksom några enstaka trastar av de mer väntade arterna. När ljuset var tillräckligt för att skåda ut över havet upptäcktes snart den obligatoriska havsörnen och några storlommar som sträckte söderut. En flock på 20 calidris-vadare hastade förbi men förblev obestämda liksom en alka som inte heller sågs tillräckligt bra. Däremot gick det bättre med de tobisgrisslor som sågs. En sävsparv lockade norrut och en smålom flög in över land. Redan då stod det klart att sträcket denna morgon inte skulle bli speciellt omfattande men mindre antal av diverse arter trillade in med jämna mellanrum vilket höll oss alerta.
Strax innan kl. 7 hördes några distinkta lockande i skogen bakom oss som fick oss att haja till. En taigsångare! Några av oss hann också se den för en kort stund innan den försvann. Nöjda med det lades koncentrationen åter ut över havet där mindre antal av olika arter visade upp sig, t ex. kricka, bläsand, stjärtand, sjöorre, strandskata, ladusvala, skrattmås. Några russin i kakan var de sparvhökar som sträckte in, totalt 12 st, liksom 1 ormvråk, 1 rastande gransångare, två skärpiplärkor som gick ner på Lejet. 1 stenskvätta. 80 prutgäss som sträckte förbi, 1 kustpipare och 31 sädgäss som sträckte in över G:a Grisslehamn. Framåt lunchtid avslutade vi exkursionen, nöjda med vad vi sett och hört.
Magnus Bladlund

Cykelexkursion, söndagen den 2 juni 2013
ROF försökte sig på något nytt i år och tillfrågade Roland Sjölander i Rimbo att leda en stilla cykelexkursion i Skedvikens östra område. Tio personer (jämt könsfördelade) mötte upp kl. 07.00 vid f.d. lokstallarna i Rimbo. Lite osäkra på hur vädret skulle bli var man efter lördagskvällens oväder med åska, hagel och störtskurar på ca 30 mm. Den medtagna regnutrustningen skulle visa sig inte alls behövas.
Efter en kort presentation av dagens upplägg och förutsättningar kunde de 11 skådarna genast börja räkna in arterna utan att starta cykelfärden. Förutom en del vanliga arter hördes både trädgårdssångare och törnsångare från buskar/träd i parken mitt emot lokstallarna. Lite fler sångare som lövsångare och
svarthätta stämde in när gruppen gjort en första liten förflyttning till tvätteriet och Bålbroskolan. Där satt också ett par ringduvor på kraftledningarna och “hoade”.
Den första större överraskningen blev då man bara hunnit ca 100 meter in på den gamla banvallen och stannade för att lyssna på göktytans “tyande”. Nästan samtidigt fick man höra dess släktingar gröngöling och större hackspett längre in i skogen. Naturligtvis var koltrastar, björktrastar och även en taltrast i farten här inne i skogen. I den lämpliga biotopen bakom Bålbroskolan hördes grönsångaren lite svagt nu, men på hemvägen skulle den komma att höras mycket bättre. Ett par nötskrikor flög rakt över banvallen och en trädkrypare hördes lite svagt när gruppen närmade sig Gläntan (Friluftsfrämjandets stuga). Den blev också hörd och sedd på hemvägen.
Efter skogen löper den gamla banvallen, som delvis är asfalterad, över öppnare åkermark med ett flertal “skogsdungar”. Med “fri sikt” observerades nu tornseglare, ladusvala, grågås, skrattmås, fiskmås och naturligtvis sånglärka. De senare underhöll gruppen i stort sett hela förmiddagen. I dungarna observerades bl.a. gulsparv, grönfink och stenskvätta samt nötväcka. Sen kom nästa överraskning då en av deltagarna upptäckte en “större” svartvit fågel ute på en åker. Det var en ensam födosökande strandskata.
När gruppen närmade sig f.d. Ekebyholms anhalt/station lät härmsångaren göra sin stämma väl hörd inne i skogsbackens grönska. Dess variationer avnjöts strax efter att man beskådat trädpiplärkans sångflykt samt närbeskådat och hört törnskatan i sitt revir. Nu började solen komma fram allt mer och den glädjen späddes på av att en gök började ropa, vilket skulle komma att fortsätta i drygt en timme. Samtidigt hördes också näktergalen från Syningens strandkanter, men den skulle komma att höras bättre vid Landbroån, där ett par ladusvalor häckade, men allra bäst när gruppen vid nio snåret tog en fikapaus i en solbelyst hästhage med ekar, hassel och andra träd. Fikapausen förgylldes även av en trädgårdssångare på nära håll.
När cykelfärden fortsatte mot Råby kunde ett flertal buskskvättor ses och höras. En förvillade ledaren genom att länge hålla till högst upp på ett stenröse som stenskvättor bruka göra. När ingen storspov kunde observeras fick exkursionsgruppen istället glädjas åt en dubbeltrasts klara sång, några tranrop och en rosenfinks visslingar. Den senare var det inte många som hann uppfatta innan den tystnade och drog vidare. Spillkråkans rullande läte var däremot lättare att höra.
Återvägens mest spännande upptäckt var då man gjorde avstickaren via Ekeby gård och en ormvråk som med uppvindar höjde sig i födosökande cirklar och sedan “dök” ner mot Skedviken. När gruppen via grusvägen från Ekeby återkom till Ekdalen och gamla banvallen hade klockan nästan blivit 11:00 och det återstod bara raka vägen tillbaka till lokstallarna. Efter tack och farväl for tre deltagare ned till sjön Synningens södra vik för att avlyssna säv- och rörsångare. Som extra bonus fick de också se en brun kärrhöks hane segla förbi. Med dessa tre extra arter blev dagens skörd 55, och uppfyllde ledarens förutsägelser vid starten om att få observera 50-60 arter.
Roland Sjölander

Fågeltornskampen vid Brosjön 4 maj
ROF var för tredje året på plats i fågeltornet vid Brosjön. En vacker morgon men med ganska låg aktivitet fågelmässigt. Tyvärr började det blåsa kraftigt efterhand vilket gjorde att det helt enkelt intet gick att höra läten från skogsdungarna och andra småfågeltäta marker en bit från tornet. Det verkade som de mindre fåglarna drog sig för att leta sig ner på de vindpinade ytorna närmast tornet. Detta i kombination med den sena våren gjorde att årets resultat blev det sämsta hittills – 57 arter (jämfört med 72 förra året). Inte desto mindre var det som vanligt en trevlig dag. Besökare tittade ner till tornet med jämna mellanrum och bortsett från blåsten var dagen solig och varm. Och naturligtvis såg vi en hel del trevliga arter. På morgonen fiskade två skräntärnor i sjön, En tidig(!) törnsångare visade upp sig. På åkrarna norr om tornet rastade 72 ljungpipare. En gluttsnäppa spelade och landade synligt i vasskanten. Tre storskarvar flög österut mot havet. En tornfalk visade upp sig och som vanligt tutade rördromen, om än sparsamt. Därtill visade det bruna kärrhöksparet upp hela registret av häckningsbeteendet med bomaterial och spelflykt.
Magnus Bladlund

Kommentarer inaktiverade.