Hederviken


 
Läge: Hederviken ligger i Närtuna församling ca 6 km S om Gottröra i den västra delen av Norrtälje kommun. Vid Gottröra tar man avfartsväg söderut tills man kommer till Närtuna. Färdas man från Norrtälje och Rimbo kan man istället för att ta vägen via Gottröra ta avfartsväg S vid Alhamra och köra den mindre vägen mot Närtuna. Parkeringsplats finns vid Närtuna kyrka där en traktorväg går söderut några hundra meter till Öbacken där man har bra utsikt över Hederviken. Promenaden ner ger goda möjligheter att spana av de närliggande åkrarna.
 


Visa Hederviken på en större karta
 

Biotop: Gammal jordbruksmark där åkrar, hagmarker och skog omgärdar de tuvrika och sanka markerna närmast ån som vissa vårar svämmar över. Öbacken betas av kreatur. Vid västra kanten av Öbacken finns ett bestånd av asp, i övrigt dominerar en.

Fåglar: Lokalen lämpar sig för ett besök året om men mest givande är besök under sträcktiderna och i maj-juni. Under häckningstid återfinns de flesta av våra arter som är knutna till jordbrukslandskapet, och vissa av dem mycket talrikt.

Vinter. Vintertid är fågellivet relativt sparsamt. Ofta kan man hitta någon varfågel i området. Flera arter rovfåglar kan med tur ses, speciellt under mildvintrar då vråkar och kanske någon blå kärrhök eller tornfalk väljer att övervintra. Havsörn syns ofta. Tänkbara vintergäster är också bl a sångsvan, steglits och kanske snösparv eller vinterhämpling.

Vår. I mars månad brukar de första gässen vara på plats samtidigt som luften fylls av sånglärkesång och vipskrik. Främst sädgäss och grågäss kan senare under månaden och i april, ibland över tusentalet. Bland dessa kan ibland enstaka individer hittas av mer ovanliga gåsarterna. Gäss, svanar och tranor brukar ofta rasta på åkrarna öster om Hederviken. Bra plats att beskåda dessa är längs den grusväg som leder söderut ner till Braheberg, avtagsvägen (enskild väg) dit går ca 100 m öster om kyrkan. Är markerna översvämmade brukar också flera arter änder och vadare rasta. Ljungpipare rastar ibland på åkrarna. I maj är de flesta häckande arterna på plats, samtidigt som flyttande fåglar fortfarande passerar med ibland oväntade inslag. Hederviken är kanske kommunens bästa häcklokal för ängspiplärka och gulärla (flera häckande par). Hämpling, buskskvätta (flera par) och törnskata häckar på Öbacken där också en starkoloni finns. Ortolansparv och storspov observeras fortfarande regelbundet vid Hederviken eller i närområdet.

Sommar. Lokalen är väl värd ett besök nattetid under vår och sommar. Flera enkelbeckasiner spelar då och dvärgbeckasin har hörts i häckningstid. Flera buskridåer växer längs ån. Dessa lämpar sig väl för nattsångare. Sävsångare är vanlig och gräshoppsångare kan vara mycket talrik. Vissa tillfällen hörs också kärrsångare, flodsångare, kornknarr, vaktel och hornuggla. Vid högt vattenstånd kan man höra flera spelande vattenrallar. Dagtid finns goda möjligheter att se många av jordbrukslandskapets fågelarter och ett flertal arter rovfågel jagar i området. De stora områdena med flerårig träda verkar vara goda jaktmarker, särskilt för kärrhökar.

Höst. I stort sett samma arter som under våren även om det inte blir samma ansamlingar av gäss och svanar som på våren men i september och framåt ses de vanligare arterna i mindre antal. Tättingar sträcker förbi och har man tur kanske blåhake, lappsparv eller snösparv observeras. Blå kärrhök ses de flesta år vid sidan av många andra rovfågelarter.

Tillfälligt observerade arter vid Hederviken är bl a: mindre sångsvan, spetsbergsgås, fjällgås, stripgås, amerikansk kricka, årta fjälluggla, berguv, ängshök, kungsörn, pilgrimsfalk, rapphöna, dvärgbeckasin och Dubbelbeckasin.

Övrigt: Hederviken är en del av den gamla Långhundraleden. Mitt i Hederviken rinner ån som också utgör kommungräns mellan Norrtälje, Sigtuna och Vallentuna. På Öbacken växer ett bestånd av Backsippa. Flera arter av fladdermöss finns i området och vid Braheberg växer Norrtälje kommuns största ek.

Text: Magnus Bladlund

Senaste veckans observationer i Hederviken >>

För mer Lokalinfo >>


Mer information om natura 2000-området Öbacken >>

Fler bilder från Hederviken. Klicka på bilden om du vill se den i större format:
Hederviken Öbacken Vinter

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.