Rapport 2001

Rapport hösten 2001

Exkursion till Väddökusten, lördagen den 20 oktober
Tre morgontidiga medlemmar hade turen att få en riktigt bra sträckdag vid Väddökusten (Rönnskärs udde). Efter en kall natt med någon minusgrad steg temperaturen till ca 8 grader i solskenet. En svag ostlig vind (ca 3 m/s) ingav förhoppningar. Vindriktningen är fördelaktig för insträckande fåglar och gör även att sydsträckande änder ofta passerar nära kusten. Bland sydsträckarna märktes hela 805 sjöorrar, 146 knipor och 91 bergänder. Den senare siffran är anmärkningsvärt hög med nutida mått mätt. I övrigt 9 svärtor, 24 småskrakar, 1 salskrake, 40 viggar, 2 stjärtänder, 1 kricka, 41 skrattmåsar och 2 snösparvar. Insträcket från Åland var också betydande. Hela 17 sparvhökar, 3100 kråkor, 1065 kajor, 2 råkor, 10 sångsvanar, 1 ängspiplärka och en del gråsiskor kunde noteras. Bland rastarna kan nämnas 1 skärsnäppa, 1 skäggdopping, 1 gråhakedopping, 1 skärpiplärka och några tobisgrisslor. Större mängder fanns även av ejder och alfågel.
LARS OLSSON
Exkursion till Skedviken, lördagen den 3 november
Sammanlagt 8 personer hade slutit upp denna dag i hopp om att få se salskrake och annat som Skedviken har att erbjuda. Redan på promenaden ner till det första stoppet, Sörbodaviken, sågs ett litet potpurri av rovfåglar som kretsade i skyn: nämligen en havsörn, en ormvråk och slutligen också en sparvhök. Väl nere vid viken kunde deltagarna konstatera att det inte fanns så mycket sjöfågel att se på. Det största antalet var faktiskt salskrakar, representerade av 41 individer. 25 storskrakar och två skäggdoppingar sågs också. Någorlunda färsk utterspillning fanns att beskåda för den som är lagd åt det hållet. Vid ett tillfälle hördes en vattenrall långt bort i vassen. Närmare var den gärdsmyg som smattrade ilsket när vi lämnade lokalen.
Nästa stopp blev Fasterna k:a. Först stod vi vid Björkhagen och såg 13 salskrake, ca 150 storskrake och två skrattmåsar. Därefter for sällskapet ner till slottsruinen där ytterligare 12 salskrakar kunde läggas till dagstotalen. En del storskrake och två skäggdoppingar fanns i Mörbyviken liksom en storskarv. Här observerades ytterligare en gärdsmyg, en sparvhök samt överflygande steglitser.
Förhoppningsvis nöjda med dagens skörd skingrades därmed exkursionsdeltagarna.
MAGNUS BLADLUND

Holksnickring, tisdagen den 4 december
Denna kväll hade vi förmånen att få hålla till i Roslagsmuseets verkstad i Långgarn. Förutom två hjälpsamma och duktiga museitekniker (varav en medlem i ROF) från museet, så mötte 4 deltagare upp. Skaran med halvdussinet personer blev helt färdiga med 31 holkar plus ytterligare sex stycken som var så gott som färdiga. Trots idéer om storholkar, så blev satsningen denna kväll endast på småfågelholkar. I en välbehövlig paus så bjöd våra värdar på kaffe och glögg, ett mycket uppskattat inslag.
BO GRANBERG

Midvinterinventering, lördagen den 12 januari 2002
Med tre olika bilar inventerades även detta år huvuddelen av Väddös kust. Ännu en isfri vinter innebar att flertalet havsvikar var inventeringsbara och hyste i år mer rastande sjöfåglar jämfört med det bra siffrorna från året innan. Antalet inom (parentes) är motsvarande siffra år 2001. Sammanlagda antalet rastande andfåglar blev straxt över 12.000 vilket är rekord (11.570 år 2001). Alfågel var den talrikaste med 7.700 ex (9.600) som är en relativt bra vintersumma. Denna gång överraskade vigg och knipa med rekordstora antal 1.550 (300) resp. 1.260 (275). De flesta av övriga andarter var nära sina normala antal vilket för gräsanden innebar 908 ex. (819), för  storskrake blev siffran 320 ex. (340). 85 (41) knölsvanar kunde inräknas vilket är normalt och relativt fåtaliga var sjöorre med 22, svärta med 15 och ejder med måttliga 8 ex. Sammanlagt observerades storskarv med 87 ex. vilket pekar på att arten åter börja öka som övervintrare hos oss efter 90-talets nedgång. Av de mer ovanliga arterna kan nämnas 9 småskrake, 12 tobisgrissla, 6 tordmule och 14 sångsvan. Dessutom sågs 2 ex av salskrake, 1 häger och 4 skäggdopping. Mest överraskande var ändå att hela 17 observationer av smålom rapporterades vilket också blev rekord.
LARS OLSSON

Rapport våren 2001

Midvinterinventering, den 13 januari
ROF´s exkursion omfattade två bilar med sammanlagt fem deltagare. Vädret var medelgott för kustinventering med måttlig NV och ca 0-gradigt. Inga snö- eller ishinder förelåg denna vinter heller. Resultatet blev att ca 11.300 kustfåglar kunde noteras, de flesta utanför Väddö. Talrikast var alfågel med drygt 9.200 ex vilket är ett par tusen fler än normalt. Näst talrikast var gräsand med 819 ex vilket är några hundra färre än förra året. Som vanligt sågs ca 300 ex vardera av vigg, knipa och storskrake och ca 50 ex av knöl- resp sångsvan. Bland de fåtaligare kunde följande arter noteras: 3 småskrake, 9 svärta, 29 sjöorre, 1 sothöna, 1 skäggdopping, 6 smålom, 1 gråhakedopping, 1 tordmule och 1 tobisgrissla. Den mest överraskande övervintraren var 1 hona av bläsand i Nådstaån och dessutom missades ytterligare en observation av arten då den just vid inventeringstillfället inte fanns på plats i Kundbysjön. Ett bra resultat således efter en rekordvarm förvinter. De svenska resultaten redovisades på internet.
LARS OLSSON

Årsmöte, den 28 februari
Vid årsmötet som ägde rum på Roslagens Sparbank i Norrtälje, mötte hela 29 medlemmar upp.

Från årsmötesförhandlingarna kan följande rapporteras:
Till styrelseledamöter för två år valdes Bill Douhan, Bo Granberg  och Lars Olsson (samtliga omval).
Till ordförande för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval).
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling (omval) och Magnus Bladlund (nyval).
Till två revisorer och en revisorsuppleant för ett år valdes Ole Backe och Nils Wallin respektive Runar Söderberg (samtliga omval).
Till två ledamöter i valberedningen valdes Roine Karlsson och Karl-Olov Johansson (båda nyval), med Roine Karlsson som sammankallande. Vidare valdes Lars-Erik Berg (nyval) till suppleant i valberedningen.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, valdes Lars Olsson respektive Bill Douhan (båda nyval).

Från punkten övriga frågor kan nämnas:
Peter Carlsson berättade om föreningens nyligen startade hemsida; adress, innehåll etc. samt delade ut informationsblad om densamma.
Det är Peter med bistånd av Magnus Bladlund som gjort i ordning ROF:s hemsida. Flera av årsmötesdeltagarna var imponerade av hemsidan och tyckte att den var mycket ”proffsigt” utformad.

Lars Olsson kunde berätta att planeringen av kustfågelinventeringen i Stockholms län är i full gång och att den är kostnadsberäknad till 2,8 miljoner kronor. Man har gott hopp om att finansieringen skall klaras. Bland annat har Norrtälje kommun aviserat att man är beredd att ge bidrag. Inventeringen skall starta i år. Dock genomfördes under förra året flera provinventeringar i Norrtälje kommun. Ur detta material och jämförande siffror från den s.k. landstingsinventeringen i mitten på 1970-talet visade Lars med hjälp av OH-bilder att ett flertal arter har minskat i antal som häckare. Även några nya arter har börjat häcka i Roslagens skärgård, som ej noterades som häckfåglar på 1970-talet.

Bill Douhan informerade om att fiskgjusen är riksinventeringsart i år, samt att han gärna tar emot tips om häckplatser.

Efter sedvanlig fikapaus var det dags för kvällens föredragshållare Hans Ackered. Till fina dia-bilder fick vi följa med på en resa till Kanada; från prärien, via Churchill vid Hudson Bay till tundran vid Victoria Island. Många främmande arter visades, men även arter som sällsynt och mycket sällsynt kan ses i Sverige. Bl.a. ”godbitarna” islom, vitnäbbad islom, tärnmås, rosenmås och amerikansk tundrapipare.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, torsdagen den 29 mars
I år som tidigare år, så var det ett samarrangemang med Roslagens Naturskyddsförening. Detta gjorde att ett ovanligt stort antal intresserade mötte upp vid samlingsplatsen i Norrtälje hamn; hela 29 stycken. Glädjande nog även ett flertal ungdomar, bl.a. från en ungdomsgård. Vid programplaneringen hade vi missat att sommartiden redan hade inträtt det här datumet, så därför fanns det gott om tid innan skymningen. Vi passade då på att promenera längs kajen. Förutom gräsänder sågs i hamnen ett flertal vigg, en hane av knipa och tre sothöns, samt långt ute vid isranden ett flertal storskrakar och gråtrutar. Sedan bar det iväg med bilarna till Lohärad, där vi parkerade mittför Fasenberget. Det var klart och temperaturen låg runt noll. Tyvärr var det lite blåsigt. En ropande spillkråka och två gulsparv noterades. Vi gick sedan längs landsvägen ca en kilometer västerut mot åkrarna vid Charlottenlund. Här vid hygget hade Åke Tidigs tidigare i veckan hört sparvuggla. Trots att vi härmade artens spelläte, så behagade den inte höra av sig. En större hackspett sågs i en grantopp. Senare när vi lämnade platsen observerades från bilen en ensam trana flyga över Charlottenlund. Det var fortfarande inte för sent på kvällen för att höra sparvuggla, så därför åkte sällskapet vidare till norr om Erken och stannade söder om fornborgen, mellan sjön Hörnan och Tolvmanbol. Även här hade för mindre än en vecka sedan hörts sparvuggla. Tyvärr ingen lycka denna kväll vad gäller denna art. Däremot hoade en kattuggla norrut, som flertalet av sällskapet fick höra. Ett fint vårtecken var här sjungande koltrast. Vi åkte ytterligare en bit norrut och stannade strax söder om Sonö. Ingen uggla, men en del passade på att fika. Avslutningsvis skulle vi åka till N. Järsö där en av deltagarna tidigare i år hade hört kattuggla. På vägen dit stannade undertecknads bil vid T-vägskälet nordväst om Hasselhorn och där fick vårt sällskap höra ytterligare en hoande kattuggla. Vid sista stoppet strax väster om gården vid N. Järsö, fick en uttunnad skara på nära håll höra en kattuggla låta sitt tvåstaviga ”ke-vitt”.
BO GRANBERG
Storspovar och gulärlor i Roslagen, lördagen den 12 maj
Den här dagen skulle vi förena nytta med nöje så att säga. Målet var att försöka hitta några av kommunens sällsyntaste häckfåglar, nämligen storspov och gulärla. Turen gick därför till Hederviken vid Närtuna och sen via fälten vid Gottröra till Skedviken, allting i kommunens västra del. Vi var nio deltagare under dagen.
Vi kom fram till Närtuna kyrka vid 7-tiden och gick ner mot Öbacken och våtmarken Hederviken. Under två och en halv timme kunde vi notera 37 olika arter, däribland brushane, trana och ljungpipare. I hagmarkerna hördes göktyta, hämpling, en sjungande ortolansparv och en skogsduva flög förbi. Däremot såg vi varken någon gulärla eller storspov.
Härifrån begav vi oss norrut till fälten vid Gottröra. Vid Lilla Åkerby stannade vi och såg ett par storspovar födosöka ute på ett fält. En hane brun kärrhök seglade förbi i tjusigt medljus.
Strax väster om Fasterna kyrka vid sjön Skedviken såg vi ytterligare en storspov. Vi parkerade bilarna vid kyrkan och vandrade därefter ner mot Skedviken och de betade strandängarna vid Uggelnäs. Här var det som vanligt gott om fågel och vi såg bland annat tre stycken skedänder, ett tiotal grågäss, krickor, en brun kärrhök, två steglits och på en av åkerholmarna satt en ortolansparv och sjöng. Vi fortsatte ner till strandängarna söder om gården Uggelnäs och kunde på nära håll se åtta grönbenor och minst sex gulärlor av både den nordliga och den sydliga rasen. Dagens stora raritet upptäcktes också här. En roskarl! En mycket sällsynt gäst i inlandet.
På strandängen norr om gården Uggelnäs sågs ett par grågäss med sex ungar.
Vi fortsatte sen norrut längs sjöns västra sida och kom till fälten mellan Mjölsta och Rånäs. Även här sågs en storspov och dessutom en brun kärrhök, nio sångsvanar, 5 tranor och en rördrom tutade ifrån vassviken.
Avslutningsvis var vi några som stannade till vid Kundbysjön på vägen tillbaka. Här sågs ytterligare några brushanar samt en mycket stilig utfärgad svartsnäppa och en mindre strandpipare. Totalt såg vi 65 arter under exkursionen.
KRISTOFFER STIGHÄLL

Nattskärre-exkursion, natten mellan 20-21 juni
Vi var sex medlemmar som begav oss ut denna sena kväll för att försöka få höra några nattskärror. Nattskärra är en art som minskat väldigt mycket under de senaste tio åren och det börjar bli mer och mer akut att försöka ta reda på var den finns någonstans och se om det går att göra något för att gynna arten. Vi begav oss till en gammal känd ”nattskärretrakt”, nämligen Rialamalmen.
Först gick vi upp på berget söder om Sandasjön. Efter en stund kunde vi i alla fall höra en gräshoppsångare och på håll något som nog var en nattskärra. Vi gick tillbaka till bilarna och begav oss en bit söderut. Vi stannade igen vid Rialamalmens högsta punkt och lyssnade. Härifrån kunde vi höra två spelande nattskärror, varav åtminstone den ena på mycket bra håll. I väster satt det också en kattuggla och hoade.
Vi begav oss till grustäkten vid Ledinge och lyssnade. Men nu hade det mulnat på och inget mer gick att höra, varmed exkursionen avslutades.
KRISTOFFER STIGHÄLL

Kommentarer inaktiverade.