Rapport 2007

Årsmöte, onsdagen den 21 februari
18 personer var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.
Till styrelseledamöter för två år valdes Bill Douhan, Bo Granberg och Lennart Larsson (alla omval) samt Tomas Larsson (nyval). Till styrelseledamot för ett år nyvaldes Maria Thorsélius.
Årsmötet lyckades ej välja någon ordförande, efter det att Kristoffer Stighäll avsagt sig omval. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att lösa det på något sätt.
Till två suppleanter till styrelsen för ett år omvaldes Karl-Arne Rosling och Joel Hedlund.
Till två revisorer för ett år valdes Lars-Erik Berg (omval) och Åke Tidigs (nyval).
Till revisorsuppleant för ett år valdes Runar Söderberg (nyval). Till två ledamöter i valberedningen omvaldes Roine Karlsson (sammankallande) och Gunn Barrsjö. Vidare omvaldes Christer Stighäll till suppleant i valberedningen.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2008 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer och 20 kronor för familjemedlemmar.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, omvaldes Magnus Bladlund som ordinarie och Bill Douhan som suppleant.

Förutom att det bjöds på fika så visades en film om Skärgårdsstiftelsens tjänstemän i arbetet med bland annat ringmärkning av ungar av berguv och havsörn i skärgården.

BO GRANBERG

Uggleexkursion, lördagen 3 mars
Vid samlingen var vi 9 deltagare som begav oss iväg i tre bilar.
Första anhalten var vid Molnkyrka norr om Erken där vi hoppades på sparvuggla, men
förgäves.
Sedan bar det iväg norrut till markerna vid Gisslaren i Hargs socken i Östhammars
kommun. Vid första stoppet vid bron strax norr om Gisslarändan hördes en slaguggla
ropa. Vid ett senare stopp söder om bebyggelsen vid Gisslarändan, så hördes ytterligare
en slaguggla ropa.
Vi gjorde sedan ett flertal stopp på vår väg söderut på Kolarmoravägen, men vi lyckades
tyvärr ej höra någon mer uggla.
Förhållandena under kvällen var som man vill ha det på en uggleexkursion; lugnt med
gnistrande kyla, stjärnklar himmel med fullmåne, dessutom begynnande
månförmörkelse.

BO GRANBERG

Hackspettmorgon, Ununge, 21 april
Inga deltagare mötte upp vid Unungehöjden denna fina men kalla och blåsiga morgon. Jag bestämde mig att fara mot Djupsjön i alla fall. Ställde bilen vid Norrtorpet gick längs vägen mot Djupsjön. Gick i skogen genom det nyckelbiotopskyddade stråket på västra sidan av vägen. I vinter har man avverkat den mesta skogen som gränsar till nyckelbiotopen. Gärdsmyg sjöng på många håll. Hörde även flera järnsparvar. Två skogsnäppor flög spelande över hygget. Vid vägskälet söder om Djupsjön trummade en hackspett.  Osäker om det var spillkråka eller tretåig. Jag hade tretåig på denna plats förra våren. På återvägen skrämde jag upp en orre i norr änden av hygget. Ett hundratal ängspiplärkor flög upp och kämpade på i motvinden mot norr. En ormvråk flög lågt ner mot Hansjön.

Tomas Larsson

Exkursion till Hargsviken, lördagen 25 augusti
Vi var fyra deltagare som först passade på att besöka den relativt nyanlagda viltvattnet Nyländadammen vid Malsättra i Harg, dit vi anlände vid 09-tiden. Lokalen har under året blivit livligt besökt av fågelskådare från hela landet som tittat på vitögd dykand som observerats där under en lång period, från början av april och med senaste kända observationen den 19 augusti. Vi hittade dock ej arten, men observerade bl.a. ca 110 gräsand (inplanterade?), 1 kricka, 3 knipa, 1 juv/subad. havsörn, 1 obest. mindre falk (troligen lärkfalk) och 1 enkelbeckasin.
Därefter åkte vi vidare till dagens mål; Hargsviken, där vi gick genom beteshagarna ner till Kogrundet. Här sågs 17 kricka, 36 vigg, 2 brunand, 9 knipa, 10 knölsvan och 3 havsörn. Vadarearter som vi hoppats på var fåtaliga. Dock sågs 2 enkelbeckasin, några kärr-snäppa, någon småsnäppa och 2 brushane. Vid 13-tiden avslutades exkursionen vid Hargsviken.

BO GRANBERG

Exkursion till Roten, lördagen 29 september
Efter ett sent återbud så fylldes en bil med 5 deltagare som åkte till norra Singö och till en
bryggplats strax syd Råstensudde. Härifrån åkte vi taxibåt till Roten och anlände vid 07.30-
tiden till bryggan vid Lill-Roten.
Vädret var inte det bästa med hård vind från ost-sektorn, tidvis en del störande dis och
tyvärr senare under dagen regn.
Vi gick över till Stor-Roten och letade oss fram i den bitvis svårframkomliga terrängen och
hittade en udde i söder där vi till en början studerade sträcket. Det var inte så mycket
som sträckte inom synbart håll. Dock sågs sträckande fåglar härifrån och även senare
under dagen på ön, med bl.a.: 9 kricka, 76 bläsand, 6 stjärtand, 13 sjöorre, 16
vitkindad gås, 11 kustpipare och 11 ringduva.
Bland rastande sjöfåglar kan nämnas 6 svärta och 5 knölsvan. Även vadare var
representerade med 3 brushane och minst 6 rastande enkelbeckasin.
Det var dock rastande tättingar som det var intressant att leta efter denna dag. Där det var
lä, så gick det att hitta en hel del tättingar. Dominerade på ön gjorde rödhake, kungsfågel
och bofink, som säkert fanns i tresiffriga antal på ön, med kungsfågeln som mest frekvent.
Bland rastande tättingar kan i övrigt nämnas; 3 sånglärka, 1 trädlärka, 3 gärdsmyg, flera
dubbeltrast, 3 trädpiplärka, 1 rödstjärt, 1 obest. löv-/gransångare (troligen
gransångare), 1 grå flugsnappare, 3 trädpiplärka, 1 sädesärla, 1 varfågel, ca 10
bergfink och ca 20 sävsparv.
Totalt noterades denna dag på ön minst 48 arter.
Vid 15-tiden hämtades vi av taxibåten och i den hårda sjön strax norr om Råstensudde så
passerade helt nära en sydsträckande obest. kust-/bredstjärtad labb.
Det blev sista noteringen för dagen.

BO GRANBERG

Kommentarer inaktiverade.