Rapport 2012

Rapporter från 2012 års program

Årsmöte, onsdag 29 februari, 2012
18 medlemmar var närvarande vid årsmötesförhandlingarna.
Till tre styrelseledamöter för två år omvaldes Magnus Bladlund och Tobias Nilsson samt nyvaldes Micael Söderman.
Till ordförande för föreningen på ett år fram till årsmötet år 2013 omvaldes Tobias Nilsson.
Som suppleanter till styrelsen för ett år fram till årsmötet år 2013 nyvaldes Ingrid Ehnström och Yvonne Larsson.
Till två revisorer för ett år omvaldes Helge Röttorp och Tony Mattsson. Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Hans Åberg. Årsmötet beslutade att välja Christer Stighäll som ordinarie ledamot (nyval) i valberedningen fram till årsmötet år 2013, och samtidigt vara sammankallande. Årsmötet lyckades inte få fram en ytterligare ordinarie ledamot i valberedningen. Som suppleant i valberedningen fram till årsmötet år 2013 nyvaldes Roine Karlsson.
Årsmötet beslutade att årsavgifterna för år 2013 skall vara oförändrade, d.v.s.;
150 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer samt 50 kronor för familje-medlemmar. Till en ordinarie ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ett år fram till ROF:s årsmöte 2013 omvaldes Lennart Larsson som ordinarie och Roine Karlsson som suppleant.
Under årsmötets punkt Övriga frågor, diskuterades föreningens roll i styrelsen för Norrtälje Naturvårdsstiftelse och vad föreningen kan göra för att verka för frågor som ROF känner som angelägna.
Vidare föreslogs styrelsen att eventuellt bilda en kombinerad redaktions- och webbkommitté.
I en diskussion om fågeltorn i kommunen så berättade en medlem att det finns en lokal intressegrupp i Grisslehamn som har planer på att bygga ett utsiktstorn vid Skatudden. För det projektet jagar man pengar på olika sätt, bl.a. sponsring och gåvor. Medlemmen föreslog att frågan tas upp i styrelsen och att föreningen skänker 1 000 kronor till det byggprojektet.
Efter årsmötesförhandlingarna så blev det fika med tilltugg.
Avslutningsvis så höll Kristoffer Stighäll ett engagerat och intressant föredrag med bilder om det projekt som Svenska Naturskyddsföreningen driver sedan 1990 för att rädda den akut hotade arten vitryggig hackspett. Kristoffer som idag leder projektet visade bl.a. vad som är känt om arten i äldre litteratur, vilka speciella krav arten har på sin levnadsmiljö samt status idag och de försök med utplanteringar av ungar som sker.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, fredag 9 mars 2012
Hela 17 intresserade personer kom iväg från samlingen i Norrtälje. Ca +5 grader, mulet och en tydligt kännbar vind från sydsektorn vid samlingen. Vi bestämde oss för att försöka göra samma runda som förra årets lyckade tur. Det innebar att vi först styrde kosan till Erkens norra sida med första stopp vid Örsudden. Här ven vinden kraftigt, vilket gjorde att förutsättningarna inte alls kändes bra. Vi startade dock en promenad på Erkenvägen västerut samtidigt som jag genom visslingar härmade sparvugglans revirläte. Efter ca en halv kilometers vandrande, så uppmärksammade Jan med sin skarpa hörsel en sparvuggla som visslade på lite längre avstånd. Det gick dock inte att locka den att komma närmre och efter en stund tystnade den helt. De flesta i sällskapet hörde sparvugglan, men tyvärr inte alla.
Vårt sällskap gick in i skogen norr om vägen för att om möjligt försöka få kontakt med sparvugglan igen, dock utan framgång. Efter en stund så hördes en poande drill och undertecknad tyckte att det påminde om pärlugglans sång, men plats, tidpunkt (skymning) och att den arten numera är mycket fåtalig i Uppland gjorde att vi styrde över till att det kanske var kattugglans s.k. xylofonläte. Jag började nu att härma kattuggla och ganska direkt svarade en kattuggla med ett hoande i den riktning där vi strax före hade hört den poande drillen. Efter ytterligare härmning kom kattugglan och flög över oss. Därefter blev det en riktigt fin konsert från troligen ett par kattugglor med både hoanden och ”klävittanden”.
Eftersom vi nu hade hört arten kattuggla så bra så hoppade vi över att göra ytterligare stopp i närheten av Erken och åkte direkt till Åla i Ununge. Framme vid vändplanen invid vägbommen vid Åla så intog vi medhavd fika. Efter rasten så började en promenad på den mycket hala skogsvägen. Jag härmade både kattuggla och så gott det gick även slaguggla, två arter som vi hade turen att höra på förra årets motsvarande besök vid Åla. Nu fick vi dock ej höra någon uggla här, men väderförhållandena var inte bra med kraftigt vinande uppe i trädkronorna och enstaka stänk av nederbörd.
Efter ca en kilometers promenad på den ytterst hala skogsvägen vände vi åter till bilarna lyckligtvis utan något benbrott och avslutade nu vid 20-tiden exkursionen.
BO GRANBERG

Stadsexkursion, lördag 17 mars 2012
ROF prövade ett ”nygammalt” grepp med en exkursion som vänder sig till dem som aldrig hårdskådar! 13 deltagare följde med på en vandring från hamnen upp till Norrtäljeåns utlopp vid Lommaren.
Våren hade tyvärr inte kommit så långt, men ett av de trevligare vårtecknen, skrattmåsarna, fladdrade runt nere vid hamnbassängen där också fiskmås, kaja, kråka och naturligtvis en massa gräsänder sågs.
I gråkallt och blåsigt väder vandrade vi långsamt utmed ån och tittade på de få fåglar som fanns, ringduva, gråsparv, blåmes, talgoxe, grönfink, nötväcka, större hackspett, björktrast, skata och stare. Vid iskanten i Lommaren uppvaktade tre kniphannar en hona.
Vid Vargheden fick alla tillfälle att lära sig lite om utter som hade markerat sitt revir med att lägga ut hödoftande avföring under bron. Roine som inventerat utter i hela landet berättade att detta är säkraste sättet när man spårar, eftersom uttrarna ser till att lägga sina markeringar så att de finns kvar i många år, skyddade för väder och vind.
Efter två timmar avslutades vandringen och deltagarna framförde önskemål om fler vandringar av detta slag i eller i närheten av centrum.
LENNART LARSSON och ROINE KARLSSON

Stadsnära fågelvandring i Norrtälje, tisdag 22 maj, 2012
Nio intresserade personer hade mött upp denna första riktiga sommardag för att under en kvällspromenad lyssna på fåglar i Vigelsjöområdet.
Från p-platsen vid Lommarbadet gick vi utmed stranden, bakom Vigelsjö gård och runt sjön Ludden.
I den fina ekbacken bakom stallet sjöng en härmsångare och i viken in mot Ludden sjöng två näktergalar och en vattenrall ”spikade” ihärdigt. Utmed den lummiga (och myggrika) stigen sjöng lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, svartvit flugsnappare, taltrast och koltrast, från vasskanten hördes rörsångare och sävsparv.
Vid Ludden kompletterades artlistan med knipa, gräsand, pilfink, steglits, gulsparv, grönfink, sädesärla, stare, ladusvala, björktrast och törnsångare. Varför det är så fågelfattigt i Ludden fick vi inget svar på, kanske har det gått för kort tid efter restaureringen?
Övriga arter som sågs och hördes under kvällen var skata, kråka, nötskrika, blåmes, talgoxe, större hackspett och gröngöling. Totalt under kvällen blev det 30 arter!
Lennart Larsson

Ungdomshelg i Kristianstads vattenrike 1-3 juni, 2012
Sju ungdomar från Rodens naturvetenskapsprograms andra år, samt undertecknad, samlades en torsdagseftermiddag på Stockholms centralstation för avfärd mot Kristianstad. Redan på resan ner mot Skåne stod det klart att det var ett härligt gäng som skulle få sig en rejäl introduktion till fågelskådning i Vattenrikets vackra natur. Första dagen ägnade vi helt åt Linnérundan inne i Kristianstad. Vi fick bästa tänkbara guidning, och alla fick tillfälle att njuta av flera gräshoppsångare, kärrsångare och röda glador. Pilgrimsfalk sågs på långt håll vid deras boplats i vattentornet, och rödspov sågs på isternäsets strandängar. Andra dagen hade vi en ny guide och vi tog oss ut för att försöka oss på några svårare arter. Vi började med lyssna på gulhämpling i Östra Täppet, och under en kortare skogspromenad i Egeside fick vi bl.a. höra rosenfink och massvis av härmsångare. Efter ett kort stopp för häckande fältpiplärka drog vi oss mot Herulesområdet där vi kikade på pungmes och svarttärnor som även de hade fullt upp med häckningsbestyren. Dagen hade kunnat avslutas med storkar på bo på Storkcenter och ett litet besök på Naturum, men innan midnatt var en lite grupp ute för att leta efter en flodsångare. Inte bare den, utan ytterligare en hittades, och dessutom syntes två hornugglor jaga på ett gärde intill! Tredje dagen ägnades mest åt den fantastiska lokalen Drakamöllan. Målarten var sommargylling, och vi hann bara kliva ur bilarna innan de hördes flöjta. Bokskogar, sandhedar och en vacker bäck var annars fullt tillräckligt, men en av eleverna hann se en sommargylling i ett skogsbryn. Vi hann göra även göra ett stopp på Äspet där vi kunde iktta mängder av änder, gäss och vadare. Höjdpunkten var nog skärfläckorna som hade ungar!
Det är alltid en chansning när man åker långt bort för flera dagar i fält, men denna uttflykt var definitivt en succé – alla var nöjda, och hela 110 arter observerades!
Tobias Nilsson

Nattsångare vid Brosjön i Roslagsbro, onsdag 13 juni, 2012
Nio glada medlemmar dök upp vid samlingen 20:30 vid Drottningdals skola. Vi åkte vidare mot Väsby och parkerade vid skylten. Det var en vacker försommarkväll . Under promenaden längs stenmurarna fick vi sällskap av stenskvättorna. Efter ett par hundra meter fick vi syn på en konstig fågel som visade sig vara sånglärka efter en närmare kontroll av Bo. Buskskvätta, trädgårdssångare och svarthätta hördes från enebacken. Väl uppe tornet visade sig en stor flock av starar. Säkert ett par hundra. En lärkfalk gjorde flera utfall mot flocken. En jorduggla jagade över sankängarna nordväst om tornet. Ett tranpar rörde sig längs med vassen. Från vassarna hördes rörsångare, sävsångare och sävsparv. Uppe i en talltopp mot väster upptäckte vi en havsörn som satt och vilade. Över vattnet kom en brun kärrhök. Vid elvatiden började gräshoppsångaren surra hundra meter från tornet. När vi nästan var tillbaka vid bilarna satt en kornknarr och sjöng.
Tomas Larsson

Exkursion till Ledskär, lördagen den 8 september
Idag lämnade vi Roslagen och åkte norrut ca 12 mil till Ledskär, beläget i Tierps kommun mellan samhällena Skärplinge och Karlholmsbruk.
När vi strax före kl. 08:00 hade blivit fulltaliga vid parkeringen vid Ledskär så var vi nio intresserade som gick ner på strandängen för att följa stigen mot fågeltornet.
Vi höll till invid och i fågeltornet hela vår tid vid lokalen. Vädret var perfekt, klart och soligt samt måttlig vind.
Mycket rastande sjöfåglar sågs och bland dessa kan nämnas; 7 rastande sångsvanar, minst 840 grågäss, 14 kanadagäss, flera 10-tal bläsänder, några skedänder och 2 storskarvar.
3 rastande hägrar sågs och vid ett tillfälle observerades minst 100 tranor flyga förbi.
Vi hade många observationer av rovfåglar under dagen. Minst 5 havsörnar, varav 2 ad., 1 1K och 2 subad. Vid ett tillfälle sågs 1 havsörn ta en ungtrut på strandängen, där man kunde misstänka att ungtruten var i dålig form. Övriga rovfåglar var; 1 fiskgjuse, 2 unga bruna kärrhökar, minst 4 ormvråkar, 3 fjällvråkar ihop sträckte förbi, 1 ungfågel av duvhök passerade på nära håll fågeltornet samt 2 lärkfalkar sågs på långt håll.
Ledskär är känd för att vara en mycket förnämlig vadarelokal. Under dagen noterade vi tretton arter vadare, dock de flesta förutom tofsvipa i små antal; 1 större strandpipare, 1 kustpipare, ca 490 tofsvipor, 2 kustsnäppor, 17 kärrsnäppor, 2 spovsnäppor, 1 småsnäppa, 2 rödbenor, 6 svartsnäppor, 1 myrspov, 2 storspovar,
4 enkelbeckasiner samt 4 brushanar.
Slutligen kan bland tättingar nämnas 1 rastande varfågel och 5 steglitsor som födosökte på tistlar.
Vi skådade fram till kl. 14:00, då vi avslutade vår vistelse vid lokalen och började vår hemfärd.
BO GRANBERG

Rönnskärs udde, söndag 7 oktober, 2012
En hel hösts regnande tog ett oväntat avbrott och denna morgon kunde istället en soluppgång beskådas över Östersjön, tyvärr blåste det västlig vind – inte den mest spännande för höststräcket på lokalen men de 10 personerna på plats gavs åtminstone lä av strandskogen. När vi kom fram till den vanliga observationsplatsen i halvmörkret lättade en häger och drog irriterat vidare in mot Sandviken. En trolig fjällvråk skyndade förbi i motsatt riktning strax därpå. Några kungsfåglar lät i skogen bakom oss större delen av morgonen och fick så småningom sällskap av mindre sällskap av mesar.
Över havet var det till en början lugnt men när ljuset tillät kunde vi upptäcka några sträckande sjöorreflockar. Senare på förmiddagen sågs istället några sträckande bläsandsflockar men det var i stort sett hela andfågelsträcket denna dag. Endast små antal sågs därtill av kricka, svärta, knipa och skrake.
Några gåsflockar kunde upptäckas insträckande på för långt håll norr om oss. Två grågäss lämnade Väddökusten och flög i ostlig riktning. En tordmule flög förbi söderut, liksom två skrattmåsar.
Rastande utanför Rönnskärs udde sågs ett par hundra alfåglar, två storlommar, en skäggdopping och minst en tobisgrissla men även ca 30 ejdrar och några svärtor. Som vanligt sågs några små samlingar av storskarv flyga åt diverse håll.
Störst behållning för dagen var kanske de arter som kom insträckande i riktning från Åland. Diverse små flockar av bo/bergfink, grönsiska och gråsiska studsade fram lågt över havet och drog vidare in över Väddöskogen. Ett mindre antal kråkor och minst 24 sparvhökar samt en hane blå kärrhök följde. Mest huvudbry gav två vadare som kom flygande utifrån och rastade på Lerbådan vilket är för långt håll för att medge en säker artbestämning – kanske var det skärsnäppor?
Magnus Bladlund

Stadsnära exkursion till Limmaren och Mellingeholm 27 oktober 2012
Tyvärr var vi endast tre personer som var med på denna programpunkt som i strålande ”vinterväder” gick till Limmaren där vi gick från skjutbanan och ner till de restaurerade Mellingeholms hagmarker. Väl över stättan möttes vi av sex ungdjur som på ett hedersamt sätt arbetar med att hålla markerna öppna!
En havsörn lyfte från ett träd i hagen och flög ut över sjön. Vid strandkanten spanade vi in i Görlaviken där ett 60-tal salskrakar fiskade i vasskanten, ett 10-tal skäggdoppingar, två storskarvar, några storskrakar och knipor låg också i viken där ett perfekt ljus gav oss fina obsar.
Efter någon timma gick vi upp till Mellingeholm där Olle Wahlgren väntade oss för att berätta om denna stora gård med anor från 1300-talet. Olle kom hit med sina föräldrar när han var 3 år, men när Lv3 kom till Norrtälje 1952 löste staden in gården för att ge den till kronan! 1963 revs den stora mangårdsbyggnaden (med en boyta på ca 550 kvm) en av landets största träbyggnader!
Som tur var lämnades parken, med sina imponerande ekar någorlunda ifred. Här finns träd som troligen är 500-700 år gamla! 2000 lades Lv3 ner och Olle är nu den som förvaltar markerna där framför allt parken och de närmaste hagmarkerna har restaurerats.
Några hundra meter söder om gården finns det s k Mellingeholmskorset inristat på en stenhäll. Härifrån har man en fin utsikt över stora delar av Limmaren, Olle lovade på stående fot att ta bort några av alarna vid strandkanten för att få mer fri sikt. Härifrån sågs minst ett 100-tal skäggdoppingar, cirka 50 storskrakar, ett 40tal gräsänder och ett större antal salskrakar, vilka dock kan vara samma som vi såg i Görlaviken, då de flitigt flyger omkring.
Gråtrut, fiskmås, domherre, nötväcka, blåmes, kråkor, skator och en större hackspett var några övriga arter vi såg.
Lennart Larsson

Holksnickring på Svanbergaskolan onsdagen den 21 november 2012
I år samlades 11 snickrande fågelvänner i Svanbergaskolan och lyckades få till lika många holkar,70 st, som förra året, trots att arbetsstyrkan var något decimerad och trots att Norrtelje Tidning inte var där. Karl-Arne Rosling tog på sig uppgiften att inköpa virke, samt tillverka färdiga byggsatser. Mekasin Auto AB/ Kjell Olsson, Svanberga har sponsrat en del spik och virke. Returskänken har precis som förra året lovat att sälja våra holkar. Tomas Larsson hade ordnat så att vi fick vara i skolans slöjdsal. För detta tackar föreningen och småfåglarna! Dessutom är det synnerligen trevligt med en sådan aktiv samvaro.
Yvonne Larsson

Innekväll, torsdag 6 december
Till denna hösts innekväll såg startfältet mycket starkt ut. Vi hade dels tre sistaårs-elever från Roden, och dels den mycket prominente ornitologen Ulrik Lötberg från Uppsala. Förutsättningarna så långt var alltså goda, men så inträffade det att Roslagen drabbades av ett våldsamt snöfall. Sammanlagt lyckades ett femtontal personer, trots vädret,  ta sig till Norrtälje stadsbibliotek. De tappra besökare som lyckats bemästra snökaoset fick i alla fall bevittna en mycket intressant och välstrukturerad redovisning av ett skolprojekt som handlar om tofsvipan, sånglärkan och storspoven, samt om lantbrukares relation till dessa fåglar. Ulrik Lötberg från Projekt skräntärna höll sedan ett väldigt fint föredrag om sitt arbete med kustfåglar i Östhammar och Norrtälje kommun. Hans observationer har mycket god potential att inspirera till framtida naturvårdsprojekt.
Tobias Nilsson

Kommentarer inaktiverade.