Rapport 2006

Rovfågelspaning, Brosjötornet 26 augusti 2006
Dagen började med tät dimma, så vid Norrtäljebåten infann sig inga intresserade däremot stod två tappra skådare vid Väsby och ytterligare två anslöt vid tornet. Vid 09.00-tiden lättade dimman och en lärkfalk visade sig i toppen av en gran. Där blev den sittande säkert 1,5 timme innan den visade sig i flykten.
Fram till mitt på dagen visade sig ytterligare en lärkfalk, en fiskgjuse, tre sparvhökar, två bruna kärrhökar och några ormvråkar. Därutöver sågs bl a 130 grågäss, en tranfamilj med en unge och sju brunänder.
KARL-ARNE ROSLING

Rönnskärs udde 9 september
Vi var fem personer som intog klipporna vid Rönnskärs udde på Väddö kl. 05.40. I början var det mulet, men senare på förmiddagen uppklarnande, med måttlig nordlig till nordvästlig vind. Under de ca 4 timmar vi stod där passerade ca 30 krickor, drygt 400 bläsänder, 15 stjärtänder, nära 100 simänder på långt håll, 40 sjöorrar, ca 20 lommar varav flertalet storlommar, och en obestämde labb på långt håll mot söder.
Över klipporna sträckte fyra ladusvalor förbi och en lärkfalk jagade över. Ute över havet flög en havsörn förbi och totalt 31 sädgäss och 8 grågäss flög in över land. två sädesärlor och en stenskvätta ratade på klipporna.
Vi gick en tur ned till Senneby hake, där dagens fågel hittades, en smalnäbbad simsnäppa låg i strandkanten och ”fiskade”. Elva ladusvalor satt på fiskarens trådar och på haken fanns en drillsnäppa, en skärsnäppa, tre hämplingar. Fyra mot söder sträckande ljungpipare bjöds också på. Totalt observerades 32 arter denna morgon.
KRISTOFFER STIGHÄLL

Skrakexkursion till sjön Limmaren, söndag den 29 oktober
Vid samlingen kl 09.00 i Norrtälje hamn var det bara en intresserad medlem som mötte upp. Med bil tog vi oss till skjutbanan vid Mellingeholm och gick ut på Holmen, en halvö som sticker ut i sjön strax öster om herrgårdsparken.
Här har man relativt bra utsikt mot den intilliggande Östhamrabukten samt vidare österut i sjön mot Finnkärret och Tullnäset. Sikten söderut är dock begränsad på grund av träd.
På grynnan strax öster om Holmen sågs 1 storskarv, en art som tidigare var en stor sällsynthet i våra insjöar, men som numera regelbundet ses i Limmaren.
Ute på stora ”flaket” sågs en fiskande flock med ca 350 storskrak och en utspridd flock med ca 85 skäggdoppingar.
Längs med norra strandens vasskanter öster om Holmen sågs 3 + 4 ex salskrakar. Senare på promenaden återupptäcktes dock en större flock med 42 ex liggande strax sydost om Mellingeholms herrgårdpark. Så totalt var det troligen drygt 45 ex. av arten här i norra delarna av sjön.
Övriga sjöfåglar var dåligt representerade; I Östahamrabukten sågs 1 bläsand, 1 kricka och 1 vigg samt spridda i norra delarna av sjön 8 ex. av vardera knipa och sothöna. I övrigt noterades vid Holmen 1 gröngöling samt några 10-tal grönsiskor som näringssökte i strandskogen.
Sedan åkte vi till nästa observationsplats; västra udden vid Råviken, vid sjöns södra strand. Här har man fin utsikt norrut och serstora delar av sjön.
Ytterligare noteringar här var 2 ad. havsörnar som svävade långt norrut nordost om sjön, 1 korp samt ca 50 väststräckande kråkor.
Exkursionen avslutades vid 12-tiden.
BO GRANBERG

Rapport våren 2006

Midvinterinventering, lördagen den 21 januari
En något bister väderhelg gjorde att uppslutningen kring S/S Norrtelje var ytterst sparsam. Väl på plats längs Väddökusten upptäckte inventerarna att sikten dock var ganska god över havet. Inga direkt oväntade arter upptäcktes, men något fler individer kunde räknas av bl a vigg, sångsvan och lommar. Med lite tur kunde också någon gråsäl ses. Mest speciellt kanske de tre sothöns som räknades var – en inte helt lätt art vintertid på Väddö. Även tre krickor och fem bergänder sågs. Däremot ett fortsatt lågt antal storskarvar och inte en enda Häger sågs denna vinter
Totalsummor för 2006 (2005 inom parentes): Gräsand 625 (310), Kricka 3 (-), Bergand 5 (-), Vigg 873 (122), Brunand 1 (-), Knipa 972 (267), Alfågel 3 007 (1567), Ejder 6 (1), Småskrake 4 (3), Storskrake 320 (197), Salskrake 4 (-), Knölsvan 77 (72), Sångsvan 33 (11), Sothöna 3 (-), Storskarv 4 (5), Skäggdopping 3 (-), ob. Lom 8 (-), Smålom 7 (-). Storlom 2 (2), Svärta 3 (1), Sjöorre 8 (9), Tobisgrissla 4 (4)

Således räknades totalt 5 894 individer av 21 arter (2 564 individer av 16 arter).

MAGNUS BLADLUND

Årsmöte, onsdagen den 22 februari
Som vanligt så var det meningen att årsmöteskvällen på Roslagens Sparbank i Norrtälje, traditionellt skulle inledas med årsmötesförhandlingar och att därefter följas av föredrag och sedvanlig fika. Nu hade det i Norrtelje Tidning annonserats om att Alar Broberg skulle komma och visa bilder och berätta om inventeringen av berguv. Hela 53 personer dök upp, och merparten var inställda på att höra på föredraget om berguv i första hand.
En omstuvning i programmet fick göras så att föredraget kom som första punkt, och dessutom var vi tvungna att byta till en intilliggande större samlingslokal för att rymma den rekordstora publiken.
Alar Broberg håller sedan många år på med inventering av berguv i Stockholms län. Han berättade att arten vanligtvis ropar i skymningen från slutet av februari till mars, men att det inte alls är säkert man får höra dem fastän de häckar på en lokal. Ibland uppfattas det dova hoandet som enstavigt och kan då förväxlas med hornugglans hoande.
I Stockholms län finns en stor del av beståndet i skärgården. Den finns även på lokaler skapade av människan såsom grus- och bergtäkter och soptippar. Boplatserna väljs ofta i branter med riktning mot SO till SV, vilka är bäst på grund av där smälter snön bort först och det blir snabbt torrt. I länet finns flera 10-tal par och totalt i landet ca 5-600 par. Ett nytt hot är den ökade stammen av vildsvin, en art som visat sig vara en svår predator på ägg av berguv. Alar anser att bästa skyddet av arten får man om man informerar berörda markägare och de som arbetar på en häcklokal typ täkt eller soptipp.
Det ovan nämnda är bara en liten del av allt intressant Alar hade att berätta om berguv för den intresserade församlingen, vid sitt bildföredrag denna kväll.

Innan årsmötesförhandlingarna startade så bjöds det på fika.

Årsmötesförhandlingarna startade kl. 21.00 och de samlade hade nu krympt till 17 personer. Följande kan rapporteras:
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Kristoffer Stighäll och Magnus Bladlund.
Till ordförande för ett år omvaldes Kristoffer Stighäll.
Till två suppleanter till styrelsen för ett år omvaldes Karl-Arne Rosling och Joel Hedlund.
Till två revisorer för ett år omvaldes Lars-Erik Berg och Runar Söderberg.
Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Tomas Larsson.
Till två ledamöter i valberedningen valdes Roine Karlsson (omval) och Gunn Barrsjö (nyval), med Roine Karlsson som sammankallande. Vidare nyvaldes Christer Stighäll till suppleant i valberedningen.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2007 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer och 20 kronor för familjemedlemmar.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, omvaldes Magnus Bladlund som ordinarie och Bill Douhan som suppleant.
Under punkten övriga frågor redogjorde Kristoffer Stighäll för problematiken med föreningens styrelse att den endast består av fem ordinarie ledamöter och att ”omsättningen” är dålig, d.v.s. ledamöterna tycker om att fortsätta i styrelsearbetet under en lång följd av år. Detta gör att det är svårt att få in intresserade nya krafter i styrelsen, p.g.a. att det inte finns några lediga styrelseplatser att besätta. Av den anledningen föreslog Kristoffer att årsmötet skulle besluta om en stadgeändring som innebar att föreningens styrelse skulle kunna bestå av 5-7 ordinarie ledamöter.
Efter diverse diskussioner antog årsmötet enhälligt ett förslag till ändring i stadgarna som innebär att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter som har mandatperioden två år och att 4 av dessa väljs vid ett årsmöte och 3 vid nästkommande årsmöte.
Styrelsen får i uppdrag att kalla till ett nytt möte, förslagsvis på förhösten 2006, där årsmötets beslut om stadgeändring presenteras och att medlemmarna som deltager i det mötet får fatta ett beslut om de skall antaga stadgeändringen. För att stadgeändringen skall bli gällande, så måste den biträdas av 2/3 majoritet.

BO GRANBERG

Uggleexkursion, fredagen den 17 mars
ROF och Roslagens Naturskyddsförening hade samordnat denna aktivitet. Samlingen kl. 17.30 skedde i Norrtälje hamn och det var en lång bilkaravan, trots samåkning, som drog iväg norrut från staden. Första stopp blev vid vägskälet vid Hasselhorn vid norra stranden av sjön Erken. Vädret var bästa tänkbara; runt 0 grader, vindstilla och klart. P.g.a. att vi var så många som 31 deltagare, så delade vi upp oss i två grupper, som skulle försöka hitta sparvuggla i den begynnande skymningen. Åke Tidigs som representerade Roslagens Naturskyddsförening, ledde en grupp som skulle gå österut längs vägen mot Molnkyrka och undertecknad gick med den andra gruppen längs med vägen norrut. Under promenaden så försökte jag genom att vissla, härma artens typiska spelläte. Efter en kort promenad, så upptäckte Tomas L i vår grupp, en sparvuggla sittande i ett träd ute på ett hygge. Efter fortsatta härmningar så kom den nyfiket fram och satte sig helt nära oss. Trots härmningarna så förmåddes inte denna individ att spelvissla. Dock hördes vid ett tillfälle höga i-ljud. Gissningsvis var det en hona som visade sig. Vi kallade på den andra gruppen, som snabbt dök upp och åtminstone några i den gruppen fick se en skymt av ugglan innan den tyvärr försvann.

Vi promenerade vidare norrut i den fallande skymningen. Vid ett stopp ca 18.30 på vägen mittför sjön Hörnan, så hörde en våra deltagare, en ung flicka med skarp hörsel, en sparvuggla vissla på långt håll i riktning mot sjön. Vartefter var det fler som hörde den och till slut även undertecknad med dålig hörsel, kunde stundtals höra den svagt.

Vi samlade ihop oss och åkte till vägskälet vid Tolvmanbol och försökte få höra någon kattuggla, dock utan att lyckas. Den samlade gruppen åkte vidare till Kristineholm och stannade i närheten av den tidigare skolan. Här försökte vi att härma kattugglans hoande. Trots bra väderförhållanden, så lyckades vi ej heller här få igång någon kattuggla.

Vi anträdde nu färden till skogsområdena nordväst om Edsbro samhälle. Här anslöt två ytterligare intresserade deltagare, och efter några kilometers färd längs med vintriga skogsvägar, så parkerades bilarna vid Björksjön. Här intogs först efterlängtad fika innan vi promenerade en bit västerut. Vid första vägskälet delade vi åter upp oss i två grupper. Åke Tidigs gick med en grupp i riktning mot Hållvik och undertecknad gick med en grupp norrut i riktning mot Stora Mårdsjön. I dessa skogar och den här tiden på kvällen så hoppades vi på att få höra slaguggla och pärluggla. Inget av detta infriades för någon av grupperna. Ingen uggla hördes trots fina förhållanden. När fullmånen började att krypa upp ur skogen bakom Stora Mårdsjön vid 22-tiden, så upplöstes nu den åter samlade exkursionen, och var och en åkte hem efter egen takt.

BO GRANBERG

Fågelskådningens dag, söndagen den 14 maj
Denna dag har blivit en tradition över hela landet, när föreningar har aktiviteter för att väcka intresset för naturen och då synnerhet fåglar. Aktiviteten här i Roslagen var ett samarrangemang med Roslagens Naturskyddsförening.
19 intresserade deltagare dök upp vid samlingen vid vattenverket i Södra Nånö kl. 09.00. Det var lite färre intresserade än tidigare år, och en orsak till detta kan vara att vädret på morgonen var lite lurigt med regnskurar och dessutom var det lite halvkyligt i luften. Men lagom till samlingen så upphörde regnet.
Liksom tidigare år var det Åke Tidigs som på ett inspirerande och intresseväckande sätt ledde dagens vandringsexkursion.
En av de första fåglar som noterades vid samlingsplatsen var en ärtsångare som sjöng sin arttypiska sång; d.v.s. det låter som man skramlar med ärtor i en plåtburk. I sjön Ludden sågs en sångsvan, gissningsvis ena maken i ett par som häckar i sjön.
Sällskapet vandrade ned till f.d. banvallen och här hördes hämpling locka och en törnsångare satt i alarna och sjöng. En häger sågs passera.
I ekbacken hördes sjungande lövsångare och taltrast. En trädpiplärka visade upp sig fint. Den visade sin typiska sångflykt; då den sjungande först flög stigande och sedan gled ned likt en papperssvala till en sittplats i trädet.
Vi gick vidare över ån och i backen mellan Ludden och Vigelsjöviken hördes en näktergal och en gransångare sjunga. Vi följde den gamla körvägen vidare i riktning mot Degarö gård. Här löper vägen först genom ett skogsområde och här hördes en svarthätta och två grönsångare sjunga. Grönsångarens sång har ett svirrande motiv som låter som ett fallande silvermynt på en glasskiva.
På själva vägen sågs tillfälligt grönsiska sittande.
Efter ett tag så öppnade sig landskapet med stora åkrar och hagmarker och sjön Lommaren synlig. I brynet sågs först en gulsparv och senare hördes arten sjunga sin typiska ramsa; då den sägs räkna till sju. Här sjöng sånglärka och några ringduvor sökte föda på de nysådda åkrarna.
Vi gick vidare västerut mot gården och gick upp i en fin betesbacke med utsikt mot Malsta kyrka och kyrksjö. Här sågs ladusvala jagande insekter över betesmarken.
Åke lotsade en del intresserade ned för bergbranterna och visade en urhuggen grotta i berget, där det fanns en text inhuggen som berättade om tragiska dödsfall som inträffat på gården på 1800-talet.
Uppe på backens topp intogs medhavd matsäck.
Efter ett tag så anträddes färden tillbaka och innan vi hann lämna beteshagen hördes steglits.
I skogen väster om Ludden hördes sjungande rödhake och en kungsfågel sågs ivrigt sökande efter föda i en gran.
I ekbacken vid Ludden hördes nu sjungande koltrast och en nötväcka visade sig som hastigast.
Vid sjön Ludden hade vi turen att stöta ihop med kommunekologen Magnus Bergström, som beredvilligt berättade om planerna att restaurera norra halvan av sjön Ludden. Erforderligt tillstånd från miljödomstol var klart och entreprenör var utsedd som skall utföra borttagande av bl.a. vass med rotfilt.
Vid 12.30 så avslutades fågelskådningens dag i Roslagen detta år och anteckningarna visade att ett 30-tal fågelarter noterats.

BO GRANBERG

Nattsångarexkursion 16 juni
För första gången i föreningens historia beslöt vi att ställa bilarna hemma denna exkursion för att istället plocka fram cyklarna ur förråden och på så sätt slå två flugor i en smäll: tystare, mer miljövänlig transport genom den vackra roslagsnatten samt en effektivare förbränning av en förhoppningsvis god fredagsmiddag! En varm, klar och vindstilla väderlek inbjöd till en trivsam upplevelse för oss nio som deltog. Från samlingsplatsen vid vattenverket kunde vi beskåda den påbörjade renoveringen av Ludden. I vassarna hördes i vanlig ordning rör- och sävsångare. I och kring lövskogen väster om sjön hördes näktergal och trastar representerade av rödvinge- och taltrast. Två morkullor spelflög i par och visade upp sig fint. En kattuggleunge tiggde och en gräshoppsångare spann enträget och avlyssnades ett tag innan vi cyklade vidare längs banvallen mot Malsta. I höjd med Malsta kyrka kunde vi höra en vaktel ”bytt-bytta”. Individen flyttade sig närmare bilskroten men hördes fint ändå. Därefter kändes det rätt med en fikastund vid badplatsen nedanför kyrkan. En sävsångare sjöng i vassen precis intill och vattenfladdermössen lågsniffade och snappade insekter från vattenytan. Därefter hemfärd där ytterligare en gräshoppsångare hördes och några av oss hann se en kattuggla jaga förbi över åkrarna. Tillbaka vid vattenverket och exkursionen avslutades. Några av oss fick dock därefter höra en kornknarr spela vid Södra Nånö.

MAGNUS BLADLUND

Kommentarer inaktiverade.