Brosjön 
Läge: Brosjön ligger ungefär en mil rakt norr om Norrtälje. Hit kommer du genom att åka mot nordost från Norrtälje, på den väg som är skyltad Roslags-Bro och Vätö. Efter en dryg mil kommer du fram till Roslags-Bro kyrka vid sjöns södra ände. Ta av mot norr och efter och efter ungefär en kilometer är du i Drottningdal. Strax efter Drottningdal, ca 250 meter före avtagsvägen till Bottna, finns en busshållplats på höger sida. Mitt för busshållplatsen leder en körväg ned åt väster. Följ den och du når efter några hundra meter en liten bergknalle med en gammal fiskebod. Här har man en viss utsikt över sjön, men än bättre är utsikten från berget ca 200 meter norr om fiskeboden.
Under senare år har ett fint fågeltorn byggts norr om sjöns södra del, nedanför Väsby. Följ vägen genom Drottningdal vidare ca tre kilometer, ta av mot Väsby och följ vägen till en parkeringdär bilvägen slutar bland husen. Härifrån leder en traktorväg/stig till fågeltornet. Från tornet har du en förnämlig utsikt över närliggande strandängar och den södra delen av Brosjön.
 


Visa Brosjön på en större karta

Klicka på kartan ovan för att se den i större format.

Biotop: Brosjön är en näringsrik slättsjö, med stora ytor täckta av vass och ett ringa vattendjup. Bladvass och en annan högvuxen vattenvegetation har under senare år brett ut sig med en rasande fart och sjön har grundats upp. Den norra och den södra delen av sjön är numera därför nästan skilda från varandra.

Sjön är i huvudsak omgärdad av odlad mark. Barrskogsdungar finns dock också och de når fram till stranden på några ställen. De strandängar som tidigare betads, saknar numer i stor utsträckning sina hävdare och bete förekommer numera bara, därtill i för liten utsträckning, nedan Väsby.

Fåglar: Vår. Brosjön är i första hand intressant under våren. Genom sjön rinner vattnet från den stora sjön Erken och det vid snösmältningen stora vattenflödet gör att vakar bildas tidigt. Är vintern inte för sträng finns öppet vatten hela vintern till glädje för t ex övervintrande sångsvanar. Sångsvanen är för övrigt en av de arter som brukar rasta i sjön under våren. Numera blir de dock vanligtvis omedelbart bortjagade av det par som sedan 1980-talet häckar i sjön.

Talrikast bland de rastande sjöfåglarna är gräsand, vigg, knipa och storskrake. Brosjön är sedan många år tillbaka känd som en säker rastlokal för salskrake. Antalet brukar dock inskränka sig till några få individer. Någon tutande rördromshane brukar finnas här varje år.

Från berget och fågeltornet har du god utsikt över strandängarna och jordbruksmarken kring sjön och tillgången på rovfåglar är vanligtvis god. Förutom det i sjön häckande paret i sjön, fiskar här ofta också ofta en eller två fiskgjusar. Under sträcktid ses regelbundet blå kärrhök samt ibland även sten- och tornfalk. Havsörn är också inte en helt ovanlig syn.

Under vårsträcket i maj näringssöker ibland många fisk- och silvertärnor i sjön och enstaka skräntärnor ses då och då. Dvärgmås har setts vid några tillfällen under denna tid.

Sommaren. Bladvass och säv begränsar klarvattenytorna. Tillgången på sjöfågelarter är genomgående ganska dålig vid denna tid. De häckande fåglarna begränsas till några få par av bl a skäggdopping, gräsand, knipa och sothöna. Häger häckar i närheten och brukar regelbundet ses födosöka i sjön.

Från berget hörs ofta sjungande steglits och överflygande häpling är regelbundet förekommande. Även sjungande Rosenfink brukar vara legio. I sjöns vass förekommer numera skäggmesen regelbundet, och den häckar sannolikt då och då.

Under försommarnatten brukar Brosjöns omgivningar kunna bjuda på flera arter av nattsångare. Förutom rördrom döljer sig i vassen många rörsångare och både småfläckig och mindre sumphöna har hörts. Till och med vassångare har rapporterats vid ett par tillfällen. Från buskmarkerna innanför vassen hörs regelbundet säv-, kärr-, och gräshoppsångare. Även flodsångare har hörts vid flera tillfällen och finns nästan varje år i området.

Höst. Som så många andra tidigare bra rastlokaler för sjöfåglar saknar Brosjön numera dessa ansamlingar. Ett besök under denna årstid ger därför inte så mycket i den vägen. Däremot kan det vara givande att tillbringa några timmar här en vacker dag och studera rovfåglar, på sträck eller födosökande över och kring sjön.

Vinter. Brosjön kan under vintern, soom tidigare nämnts, ge övervintrande sångsvan (isundetnedan berknallen med fiskestugan) och från vassen hörs även nu skäggmesar och kanske också någon sävsparv. Varfågel ses regelbundet på strandängen nedan fågeltornet och kungsörn har setts vid några tillfällen. Vid bron över Broströmmen, strax intill kyrkan, brukar det ofta finnas en eller två strömstarar och någon häger brukar kunna stå och hänga i åkanten. Untantagsvis har även smådopping och kungsfiskare setts från bron.

Övrigt: Ett par kilometer nordost Brosjön finns en annan likartad sjö, Ösmaren, som också kan vara värd ett besök om du ändå är i trakten. Den är svår att få insyn i, men den västra delen avspanas lättast från någon kulle söder om Velända och den östra delen från badplatsen söder om Nytorp vid Bredsättra. Här kan man se ungefär samma arter som i Brosjön.

Källa: Fågellokaler i Uppland & Stockholms län, Text: Bill Douhan

Senaste veckans observationer i Brosjön >>
Mer lokalinformation >>

Fler bilder från Brosjön. Klicka på bilden om du vill se den i större format:

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.