Rapport 2005

Rapport hösten 2005

Vadarexkursion, lördagen den 27 augusti
Om man vill se olika vadararter i kommunen måste man kämpa ganska rejält, eftersom avsaknaden av fina strandbankar e dy nästan är total.. Det underlättar om det är dåligt väder som tvingar ner vadarna att rasta men denna dag strålade solen så grant. Vi bestämde oss för att åka till Väddökusten och hoppas på det lilla. Redan i Norrtälje hamn sågs en lärkfalk jaga omkring den östra silon. Vid Stabby stod två tranor och hängde. Nere vid Senneby hake rådde en ornitologisk stillhet som nästan fick oss att misströsta. Enstaka storskarvar drog omkring och de sedvanliga gräsänderna simmade omkring. Med tiden upptäcktes dock två rastande storlommar och tre skäggdoppingar. Under morgonen kom tre duttar med bläsänder, totalt 17 ex. Bland dessa hittades även en kricka. Två ormvråkar seglade omkring över hakenområdet och en kutryggig häger flög segt förbi. Dagens mest oväntade obs gjordes vid halv nio då en ensam gravand sträckte söderut, kul! Lite senare sågs en labb av mörk fas en bit ut över havet. Utöver de rastande lommarna sågs också tre storlommar flyga söderut. Vadare då? Jo, det blev faktiskt några sådana också. En drillsnäppa, två ljungpipare som vi så när missade samt en större strandpipare som sträckte söderut.
MAGNUS BLADLUND

Spännande måsar och tärnor, lördagen den 3 september
Förutom undertecknad som ansvarade för exkursionen, dök det bara upp en intresserad deltagare vid samlingsplatsen kl. 08.00. Limmaren är en sjö där det kan dyka upp intressanta arter, så färden ställdes dit. Vi parkerade bilen vid skjutbanan i Mellingeholm och såg där en brun kärrhök passera. På udden invid skjutbanan spanade vi av Limmaren och då främst närområdet med bukten syd Östhamra och grynnan. Härifrån kan nämnas 13 storskarv, 14 kricka, 19 vigg, 2 ad. + 1 pull. knölsvan samt 1 gröngöling.

Därefter åkte vi till sjöns södra strand, närmare bestämt mittför vändplanen i slutänden på skogsvägen på södra sidan. Här har man en god utblick över det stora ”flaket” på Limmaren. Härifrån kan nämnas att ytterligare minst 5 storskarv sågs, 3 gråhäger, minst 17 skäggdopping, 2 ad. fiskmås, 2 ad. skrattmås, 1 ad. havstrut, 2 ad. gråtrut och 1 drillsnäppa. Men roligast var nog gärdsmyg med 1 ad. med två flygga ungar som hoppade omkring i buskarna vid vändplanen när vi skulle åka vidare vid 11.15-tiden.

Kl. 12.00 var vi framme vid nästa mål för dagen; Skedviken och där närmare bestämt vid Uggelnäs i Fasterna. Här gick vi ner och besökte den fint betade strandängen. Vid själva strandängen sågs bl.a. 2 gråhäger, 5 kricka, 15 tofsvipa, 1 ad. hane plus två årsungar av brun kärrhök och 2 törnskata. På vattnet strax utanför Uggelnäs rastade ca 700 grågås, 31 bläsand och 14 stjärtand.

Vid halv två bröt vi upp och åkte tillbaka till Norrtälje. Det blev inte så mycket av spännande måsar och tärnor, men det blev många andra intressanta observationer istället.
Bo Granberg

Hackspettsmorgon, lördag den 29 oktober
Denna kyliga dag var vi åtta deltagare som blev guidade i en fin gammelskog av Tomas Larsson, Ununge. Vi körde upp till gården Åla och fortsatte sedan på skogsbilvägar ännu längre in i obygderna. Rätt snart passerar man ett parti med mycket gammal skog på båda sidor om vägen och på densamma gick en tjädertupp och åt grus. Vi gick bort mot den skog som Tomas inventerat efter tretåig hackspett tidigare under våren. Vi hittade tydliga spår av arten på en gran, s. k. ringhack, som arten gör på våren för att under en kort tid dricka sav, innan kådan rinner fram. Det var så nära vi kom tretåig hackspett denna dag. Det var rätt tyst i skogen förutom ett meståg med både stjärtmesar och tofsmesar. Delar av den besökta skogen är tyvärr avverkningsanmäld och dess framtid oviss. Vi försökte därför hitta så mycket argument i form av ovanliga arter som möjligt, mest handlade det om vedsvampar, mossor och lavar. Vi får väl se hur det går för skogen.
Kristoffer Stighäll

Holksnickrarkväll, torsdagen den 24 november
Denna aktivitet blev inställd på grund av att för få intresserade hörde av sig.
Bo Granberg

Rapport våren 2005

Midvinterinventering den 15 januari
På väg upp mot Väddö sågs fyra sångsvanar vid Haggård och vid Flemingsberg satt en ormvråk och tryckte. Första stopp gjordes vid G:a Grisslehamn och Kasberget. Förutom alfågel som är den i särklass mest allmänna sjöfågeln vintertid sågs mindre mängder vigg, knipa, två knölsvanar och en havstrut. 33 st sidensvansar svirrade omkring. Vidare till Rönnskärs udde och Haken som efter ett tag närmast invaderades av desperata Stockholmsornitologer som var ute på artrace denna helg – det är inte så ofta man får frågan ”om det finns nån talltita härnånstans”. Nöjda blev de när jag kunde visa på en ejder. En sångsvan rastade och ytterligare nio kom insträckande från, som det verkade, Åland. Här sågs bl a också en storskarv och en havsörn. Vidare ner till lugnet på Väddö skjutfält. Minst tre skäggmesar sågs i vassområdet och en snösiska visade fint upp sig i flera minuter på närgränsavstånd för kikaren. Ute på havet låg mest alfågel men en småskrake hittades också. Söder därom och ner till Långviken sågs mindre mängder av vigg, knipa, gräsand och storskrake och vid Långviken sågs också en häger innan det var dags att avsluta dagens inventering och mörket sakta föll på.

Sammanlagda antalet rastande sjöfågel under inventeringsperioden var även detta år relativt lågt, ca 2 600 individer av 16 arter jämfört med ca 4 500 individer av 13 arter år 2004. De flesta arter sågs således med färre individer detta år. Alfågel räknades till 1567 individer (2038 år 2004), Gräsand 310 (491), Vigg 122 (512), Knipa 267 (1058), Storskrake 197 (342), Småskrake 3 (2), Snatterand 1 (-), Knölsvan 72 (30), Sångsvan 11 (2), Storskarv 5 (1), Häger 1 (-), Smådopping 2 (-), Tobisgrissla 4 (2), Svärta 1 (7), Sjöorre 9 (-), Ejder 1 (-). Inga lommar eller skäggdoppingar sågs detta år men i gengäld däremot ejder, smådopping och snatterand.

MAGNUS BLADLUND

Årsmöte, onsdagen den 23 februari
Årsmötet ägde rum på Roslagens Sparbank i Norrtälje.
Från årsmötesförhandlingarna kan följande rapporteras:
Till tre styrelseledamöter för två år valdes Bill Douhan, Bo Granberg och Lennart Larsson (alla tre omval).
Till ordförande för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval).
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling och Joel Hedlund (båda omval).
Till två revisorer för ett år valdes Lars-Erik Berg och Runar Söderberg (båda omval).
Till revisorsuppleant för ett år valdes Tomas Larsson (nyval).
Till två ledamöter i valberedningen valdes Roine Karlsson (omval) och Johan Westerlund (nyval), med Roine Karlsson som sammankallande. Vidare valdes Gunn Barrsjö (omval) till suppleant i valberedningen.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2006 skulle vara oförändrade, d.v.s. 100 kronor för seniorer, 50 kronor för juniorer samt 20 kronor för familjemedlemmar.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, valdes Magnus Bladlund respektive Bill Douhan.
Under punkten ”Övriga frågor” diskuterades följande frågor:
Lars Olssons Minnesfond har nu ett kapital på ca 15 000 kronor, vilket är betydligt mindre än vad föreningen hade hoppats på. Denna summa räcker inte till så mycket av fondens syften. Diskuterades olika förslag till vad pengarna kan användas till.
En medlem påpekade att föreningens hemsida är avstängd sedan en tid tillbaka. Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på hur den skall kunna öppnas igen. Kristoffer Stighäll berättade att länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att ge Norrtälje kommun bidrag för det lokala naturvårdsarbetet. Föreningen hade sökt pengar för tre projekt och hade nu beviljats pengar till två av dessa; nämligen restaurering av fågelskär i skärgården samt att ta fram ett åtgärdsprogram för tretåig hackspett i kommunen. Lennart Larsson berättade om ett projekt, där föreningen hjälper till med inventering av berguv. Lennart och Roine Karlsson håller i projektet vad gäller inventeringen i Norrtälje kommun.

Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag med diabilder av Lena Douhan-Håkansson. Hon och Bill Douhan hade deltagit i en anordnad ornitologresa till trakterna av Tibet sommaren 2004. Med hjälp av de fina bilderna och Lenas berättelse fick vi ta del av många spännande biotoper och fågelarter som de flesta av oss ej ens hört namnet på tidigare.

BO GRANBERG

Uggleexkursion fredagen den 18 mars
Traditionellt så var denna aktivitet ett samarrangemang med Roslagens Naturskyddsförening. Vid samlingen vid båten Norrtelje i Norrtälje hamn så var vädret inte bästa tänkbara. En temperatur på ca minus 5 grader var inte fel, men den hårda vinden kombinerat med snöbyar kändes inte så gynnsamt för de planerade aktiviteterna. Strax efter 17:30 startades exkursionen och första stopp blev som vanligt vid vägen norr om Hasselhorn vid Erken. Trots ivriga härmningar så lyckades vi ej locka fram någon sparvuggla i år på denna plats. Karavanen med bilar med de 15 deltagarna drog vidare västerut längs Erkens norra sida till Koludden. Här hade Åke Tidigs fått tips om att det skulle finnas sparvuggla. Vi gick ut på udden bland fritidshusen och Åke lockade genom att härma artens spelläte, och efter en stund vid ca 18:30 fick han svar från en sparvuggla som lät höra sin typiska vissling. Alla fick nu möjlighet att höra arten fint och även se den lilla ugglan. Trots dåliga odds på grund av vädret så hade vi nu lyckats att få höra en art uggla. Kvällen var räddad.

Gruppen åkte vidare till Kristineholm och parkerade bilarna i närheten av den f.d. skolan. Vi gick en bit söderut på den f.d. banvallen och satte igång och försökte härma kattugglans hoande. Efter en stund så hördes ett kort hoande från en kattuggla. Det korta hoandet blev det enda vi fick höra. Tydligen var ugglan ej road av varken vädret eller våra härmningar. Åter vid bilarna så passade vi på att inta medhavd fika.

Liksom förra året åkte vi till skogsområdet nordväst om Edsbro samhälle. Efter flera kilometers färd längs med slingrande skogsvägar med höga plogvallar, så parkerades bilarna vid Björksjön. Vi promenerade en bit västerut och vek vid vägskälet in på vägen som går norrut. I dessa trakter har tidigare år hörts både slaguggla och pärluggla vid enstaka tillfällen. I kväll hördes dock ingen uggla, trots Åkes fina härmningar. Förutsättningarna var dock ej så goda, med fortsatt hård vind.

De av deltagarna som åter skulle tillbaka till Norrtälje gjorde ett par stopp norr om Erken, dels vid Tolvmanbol och dels vid vägskälet nordväst om Hasselhorn. Det var försök att få höra kattuggla lite bättre, men ingen kattuggla behagade att låta.

Vid ca 22:30 var vi åter tillbaka vid samlingsplatsen i Norrtälje

BO GRANBERG

Tretåig hackspett lördagen den 9 april
Vi var sju deltagare som tidigt denna morgon begav oss upp mot sjön Bornan för att leta efter tretåig hackspett. Under våren 2005 deltog mer än 15 personer i inventeringen av tretåiga hackspettar i kommunen. Kjell Andersson, Väddö, var en av inventerarna och han var rätt säker på att han hade hört minst en tretåig trumma norr om Bornan. Bosse Granberg hade åkt i förväg och gick runt Borudamyren. Vi andra delade in oss i två grupper, där Kjell, Ingrid och Ulf gick upp mot Björnsjön och Åke och jag begav oss mot uddarna på sjöns norra strand. En mindre hackspett trummade norr om Långnäset. Efter vägen förbi Måsjöån hördes två par gröngölingar, flera större hackspettar, några stjärtmesar och en orrhöna stöttes.

I norra delen av Kilsnäset provade jag att spela med bandspelare, en metod som visat sig väldigt effektiv vid inventering av hackspettar. Efter tre trumningar slog vi av och genast svarade en tretåig hackspett en bit ifrån. Den trummade nu ivrigt och vi gick närmare och upptäckte en fågel som var helt vit på huvudet. Eftersom vi båda har rätt bra erfarenhet av arten så blev vi lite förbryllade, var det en hane utan gult i pannan eller en avvikande hona? Troligen var det en hona med helt vitt huvud. Det märkliga var att fågeln sen inte återfanns på hela våren.

Grupperna återsamlades så småningom vid Borudamyren för avrapportering. Ingen av de andra grupperna hade haft någon kontakt. Vi provade bandspelaren en gång till och samma sak hände igen. Genast kom en fågel och satte sig i ett torrträd bredvid oss och började trummade ivrigt. Denna gång var det en gammal utfärgad hane med alldeles gul hjässa. Alla deltagare fick goda chanser att lära känna igen både fågeln och dess trumning. Intill började en spillkråka trumma och dessutom minst en mindre hackspett.

Vi fortsatte i samlad trupp upp mot ytterligare ett stort naturskogsområde vid Pellemossen. Vi gick runt i reservatet några timmar men lyckades inte få kontakt med någon tretåig hackspett denna gång. Däremot fick vi uppleva en riktigt fin gammelskog med massor av andra ovanliga arter
KRISTOFFER STIGHÄLL

Fågelskådningens dag söndagen den 15 maj
Under Åke Tidigs ledning vandrade på pingstdagen ett 30-tal intresserade från Vattenverket vid Nånö bort mot backarna vid Degarö för att lära sig våra vanliga och mindre vanliga vårfåglar. Bland observationerna kan nämnas en havsörn som jagade över sjön Ludden. Detta är en mycket uppskattad programpunkt som varmt rekommenderas för alla intresserade.

Nattsångarexkursion den 10 juni
Regnet hade fallit ymnigt hela dagen och gjorde så även vid samlingstid. Föga förvånade fanns inga exkuranter vid Norrteljebåten men undertecknad bestämde sig ändå för att ta en tur i markerna denna kväll. Först gjordes ett stopp vid Kundbysjön där förutom rörsångare en hornuggleunge hördes tigga.. Nästa stopp gjordes vid Syningens ostsida där det tidigare hörts en flodsångare. Så också denna kväll och strax bredvid satt även en gräshoppsångare. Vidare till Gottröratrakten och nu hade regnet i stort sett upphört, men istället började det blåsa lite mer. Vid Åkerby hördes en gök spela och ytterligare två tiggande hornuggleungar. En promenad från Närtuna kyrka ner till Hederviken gav två spelande vaktlar (varav en utanför kommungränsen), en spelande enkelbeckasin och tre sjungande gräshoppsångare. Längs Närtunavägen vid Kårsta-avfarten hördes ytterligare en gräshoppsångare innan det var dags att i all stillhet avsluta exkursionen som fågelmässigt trots allt blev ganska bra.

MAGNUS BLADLUND

Kommentarer inaktiverade.