Rapport 2000

Rapport hösten 2000

Rönnskärs udde den 23 september
Fem morgontidiga medlemmar (+ tre tillkommande) fick uppleva en medelmåttig sträckdag vid Väddökusten. Efter en kall natt med minusgrader blev det en lugn och solig dag – för bra väder således.
Bland sydsträckarna märktes 12 lom sp. (flest storlommar), 70 bläsand, 6 stjärtand, 1 kricka och 2 svärta.
Några fågelindivider hade som vanligt fattat sträckriktningen fel och 3 häger, 8 storskarv och 17 skrattmås flög idogt norrut.
Insträcket från Finland var klent. Endast 2 sparvhök, 3 ängspiplärka och 10 gråsiska kunde noteras.
Bland rastarna kunde ca 15 alfågel (nyanlända för hösten), 15 storlom, 1 havsörn, 5 tobisgrissla, 1 gransångare, 1 större strandpipare och 2 stenknäck.
LARS OLSSON

Skrakexkursion den 4 november
Strax innan nioslaget på lördagsmorgonen då ROF:s traditionella höstexkursion till Skedviken skulle gå av stapeln började det regna envetet. Då hela tillvaron var ett jämngrått töcken fann exkursionsledaren Peter Carlsson det för gott att strunta i Skedviken och välja en annan strategi. De sju deltagarna som hade mött upp åkte därför till det betydligt mer närbelägna Limmaren som också brukar härbärgera ansenliga mängder skrak vid denna tidpunkt på året. Innan vi ens hade hunnit kasta oss in i bilarna gjordes dagens första observation värd att nämnas. Det var en strömstare som hördes då den flög förbi och faktiskt tog en viss höjd och kretsade över SS Norrtelje en stund.
På väg ner till Limmaren sågs en stor flock gråsiskor, ca 400, samt några enstaka grönsiskor. Väl framme vid sjön föll vårt mod lika snabbt som regnet, eftersom det nästan var fågeltomt på vattnet. På några stenar stod tre hägrar och kurade, två skäggdoppingar sågs och en knipa flög över. Dock inte en enda skrak i hela sjön!
Vi åkte därför tillbaka in i Norrtälje och gjorde ett stopp vid Borgmästarholmen. Där sågs en liten flock vigg, knipa, gräsand, knölsvan och tre sothöns. Därefter åkte vi tillbaka till utgångspunkten och gjorde en åvandring uppströms i stan. I höjd med vita bron sågs äntligen dagens första skrakar, tre stycken storskrakar som flöt omkring i det strömmande vattnet. Där hördes också vid några tillfällen en gärdsmyg smattra i ett buskage. På flera ställen längs med ån sågs havsöringar leka och uppe vid Ferlin-statyn sågs en strömstare fiska och ytterligare en strömstare sågs längre uppströms.
Nu kände vi att vi trotsat regnet länge nog och styrde kosan hemåt!
PETER CARLSSON & MAGNUS BLADLUND

Holksnickring den 21 november
Den här hösten var intresset inte lika högt som förra året. Förutom undertecknad med dotter, dök ytterligare endast en medlem upp; Karl-Arne Rosling.
Den tappra skaran lyckades dock under kvällen få ihop ca 30 småfågelholkar. Alla blev dock ej helt klara, men skulle färdigställas av Karl-Arne senare.
BO GRANBERG

Rapport våren 2000

Midvinterinventering den 15 januari
Med tre olika bilar inventerades även detta år huvuddelen av Väddös kust. Ännu en isfri vinter innebar att flertalet havsvikar var inventeringsbara och hyste i år mer rastande sjöfåglar jämfört med året innan som var ändå var relativt bra. Antalet inom (parentes) är motsvarande siffra år 1999.
Alfågel var den talrikaste med nästan 7.500 ex (drygt 6.700) som är en relativt bra vintersumma. Av övriga andarter var gräsanden vanligast med över 1000 ex (590), och vigg med nästan 1000 ex (500). Storskrake och knipa kom därefter med över cirka 300 ex (200) vardera. 61 (49) knölsvanar kunde inräknas vilket är normalt och 45 sjöorrar är mer än normalt.
Av de mer ovanliga arterna kan nämnas 3 småskrake, 7 tobisgrissla, 8 ejder och 2 sångsvan. Dessutom sågs 1 vardera av bergand, svärta, smålom resp. salskrake.
LARS OLSSON

Årsmöte, torsdagen den 24 februari
Årsmötet som samlade 12 medlemmar ägde rum på Roslagens Sparbank i Norrtälje.
Från årsmötesförhandlingarna kan följande rapporteras:
Till styrelseledamöter för två år valdes Kristoffer Stighäll (omval) och Peter Carlsson (nyval).
Till ordförande för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval).
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling (omval) och Roger Axelsson (nyval).
Till två revisorer för ett år valdes Ole Backe och Nils Wallin (båda omval).
Till revisorsuppleant för ett år valdes Runar Söderberg (omval).
Till två ledamöter i valberedningen valdes Jonas Karlsson (omval) och Magnus Bladlund (nyval), med Jonas Karlsson som sammankallande. Vidare valdes Tony Matsson till suppleant i valberedningen under förutsättning att han själv godtar det hela.
Årsmötet bestämde att årsavgifterna för år 2001 skulle vara oförändrade, d.v.s.; 60 kronor för seniorer, 25 kronor för juniorer och 5 kronor för familjemedlemmar.
Vid förra årsmötet väcktes frågan om föreningen skulle byta namn, och styrelsen hade då fått i uppdrag att tänka igenom det hela till det här årsmötet. Något större intresse fanns inte i styrelsen att ändra namnet och årsmötet tyckte detsamma så frågan avslutades därmed.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, valdes Bill Douhan (omval) och Lars Olsson (nyval).
Från punkten övriga frågor kan nämnas:
Diskuterades hur ROF skall agera i Norrtälje Naturvårdsfond. Lars Olsson tyckte att fonden exempelvis skall engagera sig för att få till stånd en kustfågelinventering. En uppföljning av den som genomfördes av Stockholms läns landsting i mitten på 1970-talet.
Kristoffer Stighäll föreslog att föreningen kanske tillsammans med Norrtälje Naturvårdsfond gör i ordning en hemsida att presentera på Internet.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Lars Olsson till diabilder på ett intressegivande och åskådligt sätt om en resa till Kina våren 1999. Det var hela fyra av föreningens medlemmar som deltog i denna resa, som var anordnad av en resebyrå specialiserad på fågelresor. Resan ägde rum de två första veckorna i maj. Tio dagar vistades man på en liten ö; Happy Island och därefter resterande dagar vid Beidaee.
BO GRANBERG

Uggleexkursion den 24 mars
Liksom de senaste åren var det ett samarrangemang med Roslagens Naturskyddsförening, vilket innebar att hela 19 intresserade mötte upp vid samlingen. Bilarna rullade iväg och första anhalt var vid vägen mittför Hasselhorn vid Erkens norra strand. Efter ett tag så hördes en sparvuggla vissla på avstånd. Genom att härma dess spelläte så lockades fågeln att komma närmare. Till slut var den alldeles in på oss, och satt helt öppet och visade upp sig, ivrigt visslande sitt spelläte.
Vi körde vidare västerut och rundade Erkens västra hörn och stannade vid f.d. skolan vid Kristineholm. Vi gick en bit mot sydost längs den f.d. banvallen. Målet var att vi här skulle få höra kattuggla. Väderförhållandena tycktes goda, men kattugglan var på annat humör och gav inget livstecken ifrån sig.
Sedan begav sig sällskapet norrut mot Edsbro och vidare upp i skogarna norr därom. Vi intog medhavd fika vid Björksjön och avslutade exkursionen senare med en promenad vid norra delen av Stora Mårdsjön. Tänkbara arter här var; slaguggla och pärluggla, men ingen uggla hördes, trots till synes bra förhållanden. Det är det som är tjusningen med ugglelyssning, man vet aldrig om man får höra någon över huvudtaget.
BO GRANBERG

Föredrag med diabilder, tisdagen den 4 april
Innekväll med Hans Ackered som till diabilder berättade om en resa till Varangerhalvön i nordöstra delen av Norge.
BO GRANBERG

Hargsviken den 6 maj
Vi var sex medlemmar som denna morgon och förmiddag exkurerade vid Hargsviken. Redan på resan dit iakttogs en så kallad ”Börringevråk”, en ljus fas av ormvråk. Den höll till på fälten vid Sättra, nordväst om Hallstavik.
Vi började turen vid Hargsviken ifrån Järnboden, vid vikens södra strand. Härifrån såg vi dock inte så mycket men en häger flög förbi. Vi fortsatte därför igenom Harg och till strandängarna vid Kogrundet vid vikens norra strand. I hagmarkerna norr om strandängarna hördes två göktytor och en buskskvätta. På strandängarna provianterade gulärlor, grönbenor, fyra gluttsnäppor, sju svartsnäppor och tre brushanar. På stenarna utanför grundet stod fem skräntärnor och här simmade ett par krickor. I viken utanför flög 44 storskarvar förbi.
Rovfåglarna hade en bra dag vid Hargsviken denna dag och totalt inräknades sex havsörnar, en ormvråk, en brun kärrhök samt en hona blå kärrhök.
Vi lämnade Hargsviken och åkte därefter till viltvattnen öster om Hargs kyrka. Bland lite ovanligare arter kunde vi här beskåda tre brunänder, tiotal par vigg, ett par svarthakedopping samt två spelande skogsduvor.
KRISTOFFER STIGHÄLL

Nattsångare den 9 juni
Med tre bilar och 10 exkuranter styrdes kosan norrut från Norrtälje. Vädret var någorlunda  med relativt svaga vindar och lite varmare än dagarna dessförinnan. Under det första stoppet vid fågeltornet vid Brosjön hördes bl. a. 3 gräshoppsångare och en rördrom. Utöver jagande bruna kärrhökar uppehöll sig en lärkfalk nära fågeltornet. En kull kattuggle-ungar uppehöll sig också i närområdet.
Strax väster om Bagghusbron kunde både kärr- och flodsångare adderas till artlistan. Vid Djävulsviken i Älmsta hade busksångaren tyvärr hunnit försvinna medan ännu en kärrsångare fått fritt spelrum att dominera konserten.
På hemvägen hördes något överraskande en spelande nattskärra vid Strödjans NV del. Det var många år sedan nattskärran kunde höras under en ROF-exkursion. Arten har nog minskat och kräver dessutom goda väderbetingelser.
LARS OLSSON

Kommentarer inaktiverade.