Rapport 2003

Rapport hösten 2003

Exkursion till Hargsviken, lördagen den 30 augusti
…som istället blev…
Exkursion till Limmaren och Brosjön.
Intresset för denna programpunkt var tydligen dåligt, ty endast de ansvariga Kristoffer Stighäll och undertecknad dök upp. När vi ändå hade gjort i ordning matsäck så bestämde vi oss för att genomföra exkursionen, dock ej till Hargsviken som programmet hade utannonserat, utan till mer näraliggande lokaler.
Vi for först i väg till Limmaren i Frötuna och spanade från en berghäll på södra stranden där man har god överblick över sjön. Under ca en timmes tid observerade vi bl.a.; 3 storskarv, enstaka grågås, 20-tal skäggdopping, några vigg och knipor. Vidare hördes en korp samt att det var gott om svalor plus tornseglare.

Sedan styrdes färden norrut till Brosjön, där vi först avspanade Utgrundsviken från södra stranden. Vi gick längs med den stranden till udden mittför där Brosjön delar upp sig i tre vikar. Här intog vi medhavd fika och följande kunde nedtecknas från det ca en timme långa besöket vid sjön; ca 220 grågås, ett par sångsvan, 8 hanar + 5 honor brunand, 1 hona brun kärrhök, 1 ad. + 1 subad. havsörn, skäggmes hördes (Kristoffer), en korp samt en gröngöling som hördes.
BO GRANBERG

Exkursion till Rönnskärs udde, söndagen den 14 september
Denna morgon orkade fyra ROF-medlemmar hoppa ur sina sängar för att bege sig ut till Rönnskärs udde. Mitten av september är vanligen den tid då de flesta simänder sträcker söderut. Tidigare rapporterade sträcksummorna denna vecka hade dock varit magra, kanske beroende på det för årstiden ovanligt varma vädret och inte heller idag behövde vi frysa.

Ganska snart stod det också klart att det inte var någon större sträckaktivitet över havet. Under morgonen sågs tre mindre flockar bläsand, några enstaka krickor och stjärtänder och ca tjugotalet sjöorre sträcka söderut. Små strögrupper med storskarv drog förbi, obekymrade om sträckriktning och totalt ca 30 storskrake flög norrut men bara enstaka individer söderut. Två tobisgrisslor sågs också liksom en obestämd tärna. Förhållandevis gott om lom observerades. Tolv förbiflygande individer och totalt ca 30 rastande, de som lät sig bestämmas hörde alla till arten storlom. I tättingväg hände inte heller allt för mycket, några småflockar med korsnäbb i skogen bakom oss och en förbiflygande skärpiplärka (ett ex. till observerades senare nere vid Haken). Under morgonen började enstaka ladusvalor komma in från öster, totalt rörde det sig om 20-30 individer. Roligast var kanske den videsparv som satt och tickade i snåren bredvid observationsplatsen, tyvärr hann inte alla få syn på sparven innan den försvann. Den obligatoriska havsörnen drog förbi Rönnskärs udde vid och åttatiden. På hög höjd över land flög också tio större strandpipare förbi mot syd. Ingen fågel men dock värd att nämna var den gråsäl som låg och flöt i riktning mot Lerbådorna.
MAGNUS BLADLUND

Exkursion till Hosjön, lördagen den 25 oktober
I frisk nordlig vind med några minusgrader, genom ett snötäckt landskap och med delvis isbelagda sjöar så var vi fyra inte alltför hoppfulla skådare som begav oss mot Hosjön. Redan på väg dit såg vi den första havsörnen på Närdingens is. Nästa havsörn dök upp kretsande över Knutby när vi svängde av mot norr för att starta exkursionen vid Hosjöns badplats.
Sjön visade sig vara till största delen isbelagd, men det fanns en råk mitt i sjön där det låg ett ganska stort antal sångsvanar. En gammal havsörn satt på isen söder om vaken och ett subadult ex flög lågt över isen.
I strandskogen sågs och hördes större hackspett, gulsparv, domherre, nötväcka, trädkrypare, talgoxe, blåmes och entita.
För att få bättre ljus flyttade vi till bergknallen söder om sjön. Därifrån kunde vi räkna 201 sångsvanar och 62 knölsvanar, 5 bläsänder, 2 gräsänder 7 knipor och 1 gammal bergandhona. Gröngöling, korp och kråka sågs också.
Dessutom hade vi inte mindre än 7 subadulta havsörnar samtidigt kring ett välgnagt, men fortfarande blodigt, ben som låg på isen. Men den gamla fågeln fanns det alltså minst 8 havsörnar i området.
Vid 12-tiden beslöt vi att åka förbi Skedviken för att titta efter storskrakar. På vägen mellan Knutby och Rånäs visade en tjädertupp upp sig.
Skedviken var till största delen öppen och det gick så stora vågor att det blev svårt att räkna. Från slottsruinen uppskattades ca 2000 storskrakar, minst 10 salskrake, 3-4 subadulta havsörnar, 2 hägrar, 10-talet skrattmåsar, 1 par gräsänder, 1 sparvhök, några korpar, ett 100-tal kråkor och 7 starar.
Totalt 25 arter var med tanke på det tidiga vintervädret ett hyfsat resultat.
LENNART LARSSON

Holksnickarkväll, onsdagen den 3 december
Inställd på grund av att för få intresserade hörde av sig.

Rapport våren  2003

Midvinterinventering, lördagen den 11 januari
Huvuddelen av Väddökusten inventerades även detta år, detta år emellertid utspridda över flera dagar inom den stipulerade inventeringsperioden. Lördagen den 11 januari var isande kall med en hård västlig vind och lockade inte människor att vara utomhus. Således rymdes dagens fyra deltagare i en bil. Dagen fick emellertid en trevlig början redan i Norrtälje hamn där vi kunde beskåda tre tallbitar, en koltrast och en björktrast som satt och åt rönnbär. På väg norrut upptäcktes en ormvråk vid Ekeby vägskäl. Vråken flög jämsides bilen några hundra meter och uppskattades hålla en hastighet på ca 65 km/h innan den dök ner i ett buskage vid sidan av vägen.
Vi koncentrerade oss på kusten och havsvikarna på Björkö denna dag. Mycket kallt väder tidigare under vintern hade gjort att isen låg i stora områden. Dagarna innan inventeringen kännetecknades av mycket hård frånlandsvind och vi möttes till stor del av uppbrutna ismassor och en hel del issörja på vattenytan. Det första stoppet där öppna ytor fanns gjordes vid Simpnäs. Mindre antal av gräsand, alfågel, storskrake, knipa, knölsvan och storskrake kunde beskådas liksom en viggflock bestående av 77 individer. Därtill sågs två havsörnar, en sparvhök, två salskrakar, en tobisgrissla samt oväntat och mycket glädjande en ung kungsörn som kom flygande inifrån land. Norrut längs Björkökusten gjordes sedan stopp vid strategiska ställen, men förutom en gråsäl, ytterligare två havsörnar och en tobisgrissla samt en del observationer av bl a korp, grönsiska, några enstaka kungsfåglar och gråsiskor bifogades inga nya arter till sjöfågelsinventeringen som för dagen avslutades söder om Väddö skjutfält. Mest slående var dock att alfågeln i stort sett var frånvarande allerstädes, troligen pga de is- och väderförhållande som rått. Likaså var antalen av en del andra arter relativt sparsamt observerade.
Sammanlagda antalet rastande andfåglar under inventeringsperioden blev naturligtvis mycket lågt om man jämför med de närmaste årens rekordsiffor. Fjolårets totalt ca 12.000 individer av 18 arter blev detta år istället knappt 3.000 individer av 15 arter. Totalt 588 alfåglar denna vinter kan jämföras med 7.700 individer 2002. Färre antal, 206 ex. observerades också av vigg (1.550) och knipa 736 ex. (1.260). Gräsand 731 (908), storskarv 82 (87) knölsvan 63 (85) och storskrake 386 (320) observerades i normala antal. Övriga arter som sågs var: salskrake 4, skäggdopping 4, tobisgrissla 7, tordmule 8, smålom 2, svärta 3, sjöorre 1 och sångsvan 1. Anmärkningsvärt är att inte en enda ejder observerades.
MAGNUS BLADLUND

Årsmöte, onsdagen den 26 februari
Årsmötet ägde som vanligt rum på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Hela 25 personer bevistade årsmötet.
Från årsmötesförhandlingarna kan följande rapporteras:
Till tre styrelseledamöter för två år valdes Bill Douhan (omval), Bo Granberg (omval) och  Lennart Larsson (nyval).
Till ordförande för ett år valdes Kristoffer Stighäll (omval).
Till två suppleanter till styrelsen för ett år valdes Karl-Arne Rosling och Joel Hedlund (båda omval).
Till två revisorer och en revisorsuppleant för ett år valdes Ole Backe (omval) och Runar Söderberg (nyval). Nils Wallin som varit revisor sedan föreningens start 1979 hade avböjt omval.
Till revisorsuppleant för ett år valdes Mikael Andersson (nyval).
Till två ledamöter i valberedningen valdes Roine Karlsson och Karl-Olov Johansson (båda omval), med Roine Karlsson som sammankallande. Vidare valdes Lars-Erik Berg (omval) till suppleant i valberedningen.
Till en ledamot och en suppleant att representera föreningen i Norrtälje Naturvårdsfond för ett år, valdes Bill Douhan  respektive Kristoffer Stighäll.
Under punkten ”Övriga frågor” kom en fråga fram:
Bill Douhan berättade att två personer, var och en till honom framfört; att föreningen borde hedra minnet av Lars Olsson. Förslagsvis dela ut ett ungdomsstipendium och/eller köpa ett fågelskär. Årsmötet diskuterade frågan och kom fram till följande:  Stipendium verkar vara en bra idé, men att även förslaget att köpa ett fågelskär är bra.
Styrelsen fick i uppdrag att snabbt utreda frågan och presentera förslag som kan bifogas vid utskicket av höstprogrammet. Medlemmarna får då tillfälle att yttra sig över förslaget.

Efter årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av en av svenska ornitologins stora namn; Carl-Fredrik Lundevall. Han berättade minnen från sina drygt 70 år som ornitolog i svenska  fågelmarker. I början var cykeln det främsta fortskaffningsmedlet och utflykterna skedde till bl.a. Hjälstaviken och Angarnsjöängen. Han redogjorde för flera spännande fågelfynd, såsom bofynd av rördrom, flera bofynd av nordsångare vid Abisko, häckande svart stork åren 1940 och 1941 i norra Uppland och det första fyndet av busksångare i Sverige; ett sjungande ex. vid Gräddö i Rådmansö 1947. Det är bara ett axplock av vad vi fick höra denna kväll från upplevelser och möten i fågelmarkerna som Carl-Fredrik varit med om under sin långa och framgångsrika karriär.
BO GRANBERG

Uggleexkursion, fredagen den 14 mars
Hela 21 deltagare mötte upp vid samlingsplatsen i Norrtälje hamn, när ROF i samarrangemang med Roslagens Naturskyddsförening skulle ha den traditionella uggleexkursionen. Två av deltagarna var gäster från Norrtelje Tidning som skulle göra ett reportage från exkursionen. Vädret var på sitt bästa humör med; vindstilla, klart och några plusgrader. Första stoppet för bilkaravanen blev i skymningen vid Molnkyrka, norr om Hasselhorn vid Erkens norra strand. Här fick de samlade efter en stunds väntan, höra en sparvuggla vissla och visa upp sig i en grantopp på nära håll. I övrigt hördes vid stoppet en koltrast sjunga.
Sedan begav sig sällskapet vidare norrut på skogsvägen och stannade mittför sjön Hörnan. Undertecknad försökte härma kattugglans hoande och fick tursamt nog svar ganska omgående från en hoande kattuggla, sittande på nära håll. Den syntes även skymta till mellan träden, vid en förflyttning.
Efter en stunds lyssnande gick färden via Edsbro samhälle, vidare mot nordväst förbi Dumran och senare stopp vid vägbommen vid Björksättra, där Runar Söderberg mötte upp. Han hade själv här hört tre kattugglor och de samlade fick nu höra två kattugglor. Den ena hoade och den andra lät höra det typiska lätet ; ”ke-vitt”. Nästa stopp blev vid Björksjön, och nu var sällskapet djupt inne i Edsbroskogarna. Här intogs medhavd fika i den fina kvällen med sken från en nästan full måne. På långt håll, knappt hörbart, så hördes en pärluggla ”poa” från skogarna söder om Björksjön. Sedan gick sällskapet till fots ca 1,5 km längs med skogsvägen och fick nu höra ytterligare en pärluggla ”poa” på relativt nära håll, i trakten av Gränsjön.
Avslutningen av exkursionen skedde sedan norr om Hållviksjön. Här hördes en sparvuggla vissla i månskenet kl. 21.15, en ovanlig upplevelse för undertecknad som endast hört det vid ett par tillfällen tidigare. Arten är ju känd för att vissla sitt spelläte vid skymningen och gryningen. Vidare hördes en (överflygande?) sångsvan trumpeta.  Ovannämnda pärluggla vid Gränsjön hördes även från det här hållet.
BO GRANBERG

Båtforsområdet fredag-lördag 28-29 mars
Vi var 7 personer som begav oss mot Båtforsområdet vid Dalälven på fredag
eftermiddag. På vägen stannade vi till som hastigast i Tierp och hann
faktiskt få se en turkduva.
Vädret under kvällen var skapligt: någon plusgrad och halvklart, snöfritt.
Vi anlände till Båtforstorpet strax före skymningen, och gick över en
mindre sidofåra av älven ut på en ö, där vi efter lock fick höra slaguggla
ropa och strax därpå även en hona gläfsa, eventuellt parning på gång. På
tillbakavägen hörde vi även pärluggla ropa på håll.

Efter övernattning på förnämlig konferensanläggning i närbelägna Untra,
steg vi upp kl 03.30 lördag morgon, och efter frukost begav oss iväg längs
älven uppströms och över kraftverksdammen. Vid dammen hörde vi sparvuggla
ropa. Vi fortsatte mot Harön som har fantastisk fin, orörd skog. Här hörde
och såg vi tretåig hackspett, liksom blomskägglav. Det var för närvarande
lågvatten och kvarvarande is i de talrika sidofårorna av älven, så det
var lätt ganska lätt att ta sig över till öarna, bortsett från rikedomen på
stenblock som hindrade oss en del.

Senare såg vi efter lock även den sällsynta vitryggiga hackspetten
(utplanterad fågel), som attackerades häftigt av större hackspett som
hävdade revir. Vidare mindre hackspett och en hel del andra arter. Vid
skomakarängarna tittade vi på jättelav (en nära släkting till lunglaven).
Ett fantastiskt område som numera är naturreservat. Området har hittills
skyddat sig själv, genom att det består av många öar och strandområden
som regelbundet utsätts för ändrat vattenstånd, pga kraftverken.
Otillgängligheten och översvämningarna har gynnat uppkomsten av gammal
skog med mycket död ved, tillglädje för många hotade växter och djur.

Vi återvände till Norrtälje på lördag em efter ett mycket
givande dygn i ”vildmarken”.
ÅKE TIDIGS

Nattsångarexkursion, fredagen den 6 juni
Rapport från exkursionen har ej inkommit ännu.

Kommentarer inaktiverade.