Yttranden

Roslagens Ornitologiska förening (ROF) lämnar följande yttrande över samrådet kring alternativ lokalisering av väg 77. Se pdf nedan
YttrandeYttrande om väg 77.

Roslagens Ornitologiska förening (ROF) lämnar följande yttrande angående detaljplan Björnö. Se pdf nedan
YttrandeYttrande om Björnö.

Roslagens Ornitologiska förening (ROF) lämnar följande yttrande angående utvidgat strandskydd. Se pdf nedan
YttrandeYttrande om strandskydd.

Roslagens Ornitologiska förening (ROF) lämnar följande yttrande över TRV remiss om ny dragning av väg 77 förbi Rimbo, Norrtälje kommun (2014/96335).
Det är främst två av alternativen som ROF anser vara mycket dåliga och det är de båda sträckningarna som går från Asplund, söder om Rimbo samhälle och nära både norr och söder om fågelsjön Kundbysjön (alternativ 4.3 och 4.5 resp 4.4 och 4.6)

Kundbysjön är en av Roslagens absolut viktigaste rastplatser för gäss och sångsvan. Gässen och svanarna övernattar ofta i sjön och använder Kundbysjön som rastplats samt de omkringliggande fälten främst norr om sjön för proviantering/födosök.

Antalet gäss och sångsvanar under vår och höst (och ibland även sommartid!) är ofta så höga att lokalen måste sägas ha en mycket stor betydelse i ett regionalt perspektiv. Vid avvägningen mellan alternativa sträckningar så skall bedömning utifrån fågeldirektivet 2009/147/EC tillämpas. Flera arter, bl a sångsvan, trana, brun kärrhök och havsörn ingår i fågeldirektivets annex 1. Regelbundet rastar mängder med sädgäss och bland de senare även bläsgås, spetsbergsgås, tundrasädgås samt tillfälligt även fjällgås. Kundbysjön med omgivning är också en värdefull lokal och födosökplats för flera arter fladdermöss. Bland förekommer den rödlistade arten stor fladdermus regelbundet här.

I Kundbysjön ses årligen, och häckar dessutom regelbundet, skedand, snatterand, årta och vissa år bläsand. Ingen annan sjö i kommunen har så komplett häckfågelfauna bland simänder som Kundbysjön. Andra häckfåglar är brun kärrhök och vissa år både mindre strandpipare och rödbena.

En vägsträckning som något av de berörda alternativen (4.3, 4.4, 4.5, 4.6) föreslår vid Kundbysjön skulle innebära kraftiga försämringar för främst gäss och sångsvan och fladdermöss, då en väg här skulle hamna mellan sjön och födosökplatserna runt därom.

Fåglar ingående i EU:s fågeldirektiv annex 1 som regelbundet finns kring Kundbysjön är följande:
Sångsvan; Salskrake; Fiskgjuse; Bivråk; Havsörn; Brun kärrhök; Trana; brushane; grönbena; Dvärgmås; Skräntärna; fisktärna och törnskata.

För Roslagens Ornitologiska förening

Kristoffer Stighäll
Ordförande

Kommentarer inaktiverade.