Örsten 
Läge: Kalvskäret och Örsten är två uddar på sydöstra Singö, belägna ca 12 km norr om Grisslehamn, Väddö. Följ landsvägen ca 2 km från Singöbron, tag till höger vid en 90-graderskurva (mot Backby), efter ytterligare 500 m tag till höger (Kalvskäret, lotsstation), efter ca 2,5 km nås lotsstationen(parkering för Kalvskäret) men redan efter ca 1,5 km finns en avtagsväg till höger (Örsten). Kalvskärets bästa obsplats är vid lotsstationen ca 100 m från hamnen. Bästa obsplatsen på Örsten är mitt emot öarna Ytterörarna och Lågörarna som nås enklast genom att köra ca 2 km från Kalvskärsvägens avtag, håll till vänster vid samtliga större vägdelningar, det sista vänstra vägvalet görs på en liten stenig väg i uppförslut som snart slutar vid en bom och parkering. Buss går till Singö efter stora landsvägen, som närmast 3 km från Kalvskäret.
 


Visa Örsten på en större karta

Klicka på kartan intill för att se den i större format.

Biotop: Kalvskäret är en typisk kustlokal med grandominerad strandskog. Utsikten över ytterskärgården ut till Understen är utsökt. Örsten är en långsmal udde med igenväxta gamla betesmarker, öppna hällmarker varvade med fläckar av gammal granskog och vildvuxen ask- och alskog.

Fåglar: Häckfågelfaunan är typisk för denna kuststräcka. Vid själva Kalvskäret är häckfågelfaunan mager, men desto rikare längre ut mot öarna Måssten och Abborren. En av Upplands störst silltrutskolonier huserar på ön Pälsen vid Måssten och hundratals tordmular och sillgrisslor svirrar runt Aborren vid horisonten. Flera par labbar häckar på de yttre öarna och bjuder ofta på spektakulära uppvisningar bland enstaka skräntärnor om tubkikaren tas till hjälp. Havsörnar syns ofta ute vid skären. Vid Örsten ses deför ytterhavsbandet typiska fågelarterna häcka på behagligt avstånd. Här finns årligen ett par labbar på Ytteröarna, samt fisktärna, silvertärna, silltrut och roskarl. Enstaka år har bergand setts i junin. I granskogsfläckarna kan mindre flugsnapparen sjunga i slutet av maj, törnskator syns lite här och där i de igenväxta gräsmarkerna, medan härmsångare och rsoenfink förgyller fågelkören i askdungarna.

Kalvskäret och Örsten är framförallt goda höst-, vinter- och vårlokaler. Under hösten ses stora mängder rovfåglar och tättingar sträcka in från det närbelägna Åland. De arter som ses sträcka in vid Skatudden vid Grisslehamn ses även här, om än oftast i något lägre antal. Men är vinden syd till sydost är insträcket ibland mycket imponerande och välj t ex Örsten före Skatudden och Grisslehamn en sådan dag! Under de bästa dagarna har det inräknats t ex över 100 sparvhökar, 15 blå kärrhökar, 50 ormvråkar, tusentals ängspiplärkor och bofinkar. Sjöfågelsträcket går oftast långt ut och är aftast mindre intensivt än på södra Väddö, men i vindar från ostsektorn kan det gå nära och hundratals storlommar, bläsänder,ejdrar och med lite tur prutgäss kan dra förbi alldeles utanför. I buskmarkerna på Örsten hittas nattsräckande tättingar.

Under vintern brukar alltid Kalvskäret eller Örsten bjuda på något gott bland småflockar av alfågel, storskrake, knipa och ejder. Sjöorre, svärta och tordmule är regelbundna ”silverkorn” i vinterfrosten, medan ”guldkorn” såsom alförrädarehar setts flera gånger från Örsten, liksom praktejder. Vid kalvskäret har vittrut och skärsnäppa setts. Havsörn är annars den karaktärsart som ser till att de ytterst liggande änderna kommer in och låter sig artbestämmas på rimligt avstånd. Båda lokalerna ger bäst utdelning när havet börjat frysa eftersom det oftast brukar finnas några öppna råkar utanför båda uddarna. Framförallt rekommenderas Örsten vid sådana situationer.

Under våren fylls det utanliggande vattnen av tusentals ejdrar och hundratals alfåglar. Från kalvskäret kan det ibland se ut som stora drivissjok av täta flockar med gudingar. Sjöfågelsträcket går nära land och ses bäst från Örsten. I slutet av april och början av maj är dagar med över 100 nordsträckande storlommar ingen ovanlighet. Rovfågelsträcket som följer kusten går främst inne över Singö, men framförallt sparvhökar och blå kärrhökar tar sig över till Åland genom att sträcka ut över ytterskärgårdens öar. Småfågelsträcket är ofta svårobserverat och går också mestadels inne över land, men vissa dagar kan över 1000 finkar och ängspiplärkor ta vägen över Ålands hav. I maj finns goda möjligheter att finna rastande nattsräckare i buskmarkerna på Örsten.

Båda lokalerna har besökts främst under vintern, medan de oftast står tomma under höst och vår. Trots det har det observerats flera ovanliga arter såsom jaktfalk, tretåig mås och gulhämpling.

Övrigt: Vägen till Örsten är skyltad med ”motortrafik förbjuden”. Vägen har åtminstone tidigare skötts av försvaret. Iaktta hänsynsfullhet och kör sakta på denna väg. Under vintern kan det löna sig att spana av öppet vatten runt Fögdö- och Singöbron framförallt när isen lagt sig runt om.

Källa: Fågellokaler i Uppland & Stockholms län
Text: Tomas Pärt  

Senaste veckans observationer i Örsten>>
Mer lokalinformation >>

Facebooksidan Rädda Örsten >>

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.