Häverö prästäng 
Läge: Häverö Prästäng ligger på en halvö vid Rotholmsviken, fågelvägen 7 km nordost om Hallstavik. Bilväg leder fram till en parkeringsplats inne i reservatet. Området är mycket lättvandrat, med röjda och väl upptrampade stigar. På strandhällarna i sydöstra delen av reservatet finns en anordnad rastplats med utsikt över Rotholmsviken, och från klipphällar i reservatets norra del kan stora delar av singöfjärden överblickas.
 


Visa Häverö prästäng på en större karta

Klicka på kartan ovan för att se den i större format.

Biotop: Naturreservatet Häverö Prästäng är 44 hektar stort. Det bestående intrycket efter ett besök är lövskogen med bl a 300-åriga ekar, ask och hassel samt en mycket rik och intressant lundflora. Området var sedan långt tillbaks i tiden en hävdad löväng, men efter sekelskiftet övergavs denna brukningsform och Prästängen växte igen. Under 1960-talet röjdes emellertid delar av dessa ängar och sedan dess har de öppnade ytorna – ca fem hektar- hävdats årligen genom s k fagning (lövräfsning, bränning etc). Häverö Prästäng är idag, tillsammans med ängarna på Ängsö, de bäst bevarade lövängarna i Roslagen. Inom och i naturreservatets kantområden finns även andra biotoper som t ex en betad hage i sydost, strandängar och hällmarker.

Fåglar: Tack vare reservatets läge vid kusten, och dess omväxlande lövskogar är förutsättningarna för ett rikt och intressant fågelliv goda, och arter som t ex rosenfink, mindre flugsnappare, mindre hackspett, härmsångare, gran- och grönsångare observeras mer eller mindre regelbundet. Ett besök under maj till början av juni rekommenderas varmt – varför inte en dagsutflykt med familjen. Rätt som det är flöjtar sommargyllingen (sällsynt gäst) eller sitter blåkråkan på insektsspan i någon av lövängens grova ekar. Klipphällarna på uddarna ger god överblick över Singöfjärden där bl a havsörnar patrullerar.

Övrigt: Söder om Prästängseken, uppe på hällmarkerna, syns resterna efter en gammal koppargruva. Möjlighet till bad finns t ex vid klipporna i reservatets norra del.

Källa: Fågellokaler i Uppland & Stockholms län Text: Martin Tjernberg  

Senaste veckans observationer i Häverö prästäng >>
Mer lokalinformation >>


För mer information från Länstyrelsen >>

Fler bilder från Häverö prästäng. Klicka på bilden om du vill se den i större format:

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.