ROF Stadgar

Stadgar för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF)

Ny version efter revidering, antagna vid årsmötet 1990-02-14.
Ny version efter revidering, antagna vid mötet 2006-11-09.
Ny version efter revidering, antagna vid årsmötet 2018-02-21 och 2019-02-19.
Ny version efter revidering, antagna vid årsmötet 2022-03-30.

§ 1 Föreningens syfte

Roslagens Ornitologiska Förening är en ideell, fristående förening verksam främst inom Norrtälje kommun. Föreningen har som syfte att verka för fågelstudier, fågelskydd och naturvård samt bidra till att öka förståelsen för fåglar och naturen i allmänhet.

§ 2 Föreningens verksamhet

Roslagens Ornitologiska Förening – i det följande benämnd föreningen – skall söka förverkliga sina syften genom att stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar av olika slag, anordna sammankomster och exkursioner, bedriva studier samt att sprida information om fågelstudier, fågelskydd och naturvård. Föreningen skall även ha som målsättning att utföra naturvårdsåtgärder samt påverka samhällsplaneringen på ett sätt som kan förväntas gynna fågelfaunan och öka förståelsen för fåglar och natur.

§ 3 Medlemskap

Fysisk och juridisk person kan söka medlemskap i föreningen. För att en person kan vara medlem krävs inbetalning av årsavgift. Föreningens årsmöte samt föreningens styrelse kan besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller på annat sätt försvårar föreningens syften och verksamhet. Motiveringen för sådant beslut skall protokollföras. Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

§ 4 Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som består av närvarande fysiska personer som är medlemmar i föreningen. Mötesdeltagare får inte delta i beslut i ärende som berör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv skall anmälas till mötespresidiet. I tveksamma fall avgör mötespresidiet om jäv föreligger.

§ 5 Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person som har uppnått 18 års ålder och som är medlem i föreningen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock skall detta ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta andra namn än de som ställs i proposition, inte heller får valsedel uppta fler namn än det antal som skall väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 6 Valbarhet

Valbar i föreningens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i föreningen, dock inte föreningens revisorer. Till styrelseledamot får inte utses medlem som samtidigt är ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får inte heller utses medlem som samtidigt är ledamot av föreningens styrelse.

§ 7 Tidpunkt för och kallelse till årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls i normala fall före utgången av första kvartalet. I undantagsfall kan
årsstämman flyttas till senare på året, om det motiveras av samhälleliga restriktioner eller
rekommendationer. Dag och plats för stämma skall meddelas medlemmarna senast 14 dagar i förväg och på sätt som styrelsen finner lämpligt. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 15 januari.

§ 8 Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma:

1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera årsmötesprotokollet.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

9. Val av ordförande för föreningen, tillika ordförande i styrelsen.

10. Val av övriga styrelseledamöter.

11. Eventuella fyllnadsval.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13. Val av två valberedare, varav en sammankallande, och en valberedningssuppleant.

14. Fastställande av årsavgift.

15. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.

16. Ärenden som väckts genom motion.

17. Stämmans avslutande.

§ 9 Extra årsmöte

Ett extra årsmöte skall hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar ett extra årsmöte. Vid ett extra årsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 10 Styrelsen och dess mandattid

Styrelsen består av en ordförande med en mandattid om ett år, av minst sex ledamöter med en mandattid om två år samt av minst två suppleanter med en mandattid om ett år. På varje årsmöte omväljs/nyväljs hälften av de sex ledamöterna. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemöte, varvid en sekreterare och en kassör utses. Styrelsen skall ha minst tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade för granskning, överlämnas till revisorerna senast den 15 januari.

§ 12 Tidskriften

Föreningen utger skriften Roskarlen, som utkommer med ett nummer per år. Styrelsen tillsätter en redaktion som ansvarar för utgivandet av skriften. Nya redaktionsmedlemmar tillsätts av styrelsen i samråd med sittande redaktion. Redaktionen ansvarar inför styrelsen. Tidskriften skall ha som mål att vara ekonomiskt självbärande.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För ändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Förslag till ändring av stadgarna skall föreläggas genom proposition från styrelsen eller genom motion.

§ 14 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på två på varandra följande årsmöten. För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid föreningens upplösning tillfaller eventuellt överblivna medel Upplands Ornitologiska Förening.

Kommentarer inaktiverade.