Rimsjöskogen

Rimsjoskogen

Läge: Rimsjöskogen ligger sydväst om Rimsjö i Lohärad. Tag norrut mot Lohärad vid Husby-Sjuhundra kyrka och därefter vänster mot ”Syninge 2″. Följ vägen tills du kommer till en vägbom. Parkera i närheten av bommen. Följ sedan stigen som går in i skogen åt höger efter bommen. Efter ett tag kommer du fram till skylten som du ser ovan.


Visa Rimsjöskogen på en större karta

Biotop: I skogen växer grova granar som är mellan 100 och 200 år gamla och mycket höga. En hel del av träden har fallit omkull eller står kvar som torrakor. Det finns även gott om grova, mycket högvuxna tallar. På grund av den flacka terrängen finns flera områden som är försumpade, med vatten stående i sänkorna, speciellt vår och höst. Dessa sumpskogspartier är kanske de mest värdefulla i hela skogen ur naturskyddssynpunkt, eftersom denna typ av skog blivit allt ovanligare på grund av dikning. Lövträdsinslaget i skogen består utöver klibbal och spridda yngre ekar av björk, sälg och asp. Döda, äldre grova ekar finns här och var i skogen vilket tyder på att den tidigare varit öppnare. Hassel och brakved är de vanligaste buskarna.

Fåglar: Fågellivet omfattar barrskogens typiska arter som mesar, trastar, hackspettar, järpe, sparv- och pärluggla. Tretåig hackspett ses regelbundet i området. Korsnäbbar och domherrar hörs ofta flyga över grantopparna. En tidig morgon under våren bjuder ofta på en fin konsert av bl a orrspel och hackspettstrumningar. I området ses även nötkråka och duvhök.

Övrigt: På några av ekarna växer den ovanliga oxtungsvampen. Till de ovanliga örter som setts här kan nämnas orkidéer som skogsknipprot, nästrot och knärot. Här har även påträffats den sällsynta blacktickan.

Källa: Värt att se i Roslagens natur. Foton: Peter Carlsson

Senaste veckans observationer i Rimsjöskogen >>
Mer lokalinformation >>

←  Föregående →  Nästa 
  ↑  Upp 
←  Föregående →  Nästa 

Kommentarer inaktiverade.