Debatt

ROF är en av föreningarna som står bakom denna artikel angående situationen för de lokala bestånden av strömming.

FORTFARANDE KATASTROFALT FÖR STRÖMMINGEN I ÖSTERSJÖN
– TRÅLGRÄNSEN MÅSTE FLYTTAS!

Det är nu allmänt omvittnat att något har hänt med strömmingen.
Från att ha varit en tillgång vi alltid kunnat lita på observerar yrkesfiskare i skärgården och andra kustområden, sportfiskare, forskare, fritidsfiskare konsumenter av strömming, t ex
surströmmingsälskare, en påtaglig förändring. Ett industriellt och alldeles för
storskaligt fiske under vintermånaderna av övervintrande stim av sill/strömming har
under de senaste åren intensifierats och koncentrerats bland annat i vattenområden
strax utanför Stockholms skärgård. Ett stort uttag av strömming i ett begränsat område
riktat mot genetiskt lokalt anpassade populationer har förändrat villkoren inte bara för
oss. Strömming är bytesfisk för marina fåglar och rovfiskar som till exempel gädda, gös
och abborre och där i synnerhet strömmingsynglen intar en särställning i ekosystemet
genom att fungera som en kritisk länk i näringskedjan.
Kvoterna i centrala och västra Östersjön har visserligen sänkts med 45% respektive
50% för 2022 (men i Bottniska viken en höjning med 71%!), men forskare slår fast:
”Anledningen är att lekbiomassan (mängden lekmogen fisk) ligger klart under hållbara
nivåer” och ” I mitten av 1970-talet beräknades lekbiomassan i centrala Östersjön vara
runt två miljoner ton. Sedan dess har beståndet sjunkit med nästan 80 procent och
ligger idag på c:a 400000 ton” (1). Men fortfarande får det storskaliga trålningsfisket
bedrivas för nära kusten och lekområdena (om än med minskade kvoter). ”Det kan
tyckas bra att man sänkt kvoten men riskerna är nu betydande att beståndet redan är
skadat, till exempel genom att delbestånd har slagits ut” (2). Till detta kommer att
andelen stor strömming (över 18 cm) minskat kraftigt i Bottenhavet. Länsstyrelsen i
Stockholms län vill se en utflyttning av trålgränsen från 4 till 12 sjömil från baslinjen
(normalt en linje som följer lågvattenlinjen) och en särskild reglering av fisket i
anslutning till Stockholms skärgård. Länsstyrelsen föreslår att ” Den särskilda
regleringen ska bestå av att fiske med fartyg över 24 m, med motorkapacitet över 450
KW samt mindre maskstorlek i trålnätet än 32 mm ska vara förbjudet mellan 4 och 12
nautiska mil från baslinjen mellan Landsort i söder till Grundkallen i norr” (3)).
Vi stöder till fullo Länsstyrelsens ställningstagande. Trålgränsen måste flyttas ut för att
rädda ett bestånd som fiskas för storskaligt och intensivt – ett överfiske av
lekströmming som står i koncentrerade stim inför lekvandring in till kusten!
(1)Baltic Eye 2021-10-12. (Webbmagasin från Stockholms universitets Östersjöcentrum)
(2)Henrik Svedäng, Baltic Eye 2021.12.10.
(3)Länsstyrelsen, yttrande 2021-10-14.

Österåkers Sportfiskeklubb (Joakim Jonsson)
Naturskyddsföreningen i Österåker (Christoffer Hallgren, Urban Dunell)
Naturskyddsföreningen i Värmdö (Scott Danielsson)
Naturskyddsföreningen Roslagen (Ola Nordstrand)
Vaxholms Fiskevårdsområdesförening (Lars Lindqvist)
Tyresö Fiskevårdsförening (Rolf Stohr)
Naturskyddsföreningen i Tyresö (Solveig Dahl)
Roslagens Ornitologiska Förening (Kristoffer Stighäll)
Skeboåns Sportfiskeförening (Patrik Bergqvist)
Norrtälje Sportfiskare (Kennet Jonsson)
Naturskyddsföreningen i Vaxholm (Jan Holmbäck)

Kommentarer inaktiverade.