ROF Stadgar

Stadgar för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF)

Ny version efter revidering, antagna vid årsmötet 1990-02-14.
Ny version efter revidering, antagna vid mötet 2006-11-09.

§ 1 ROF är en ideell, fristående förening verksam främst inom Norrtälje kommun. 
 Föreningen har till uppgift att verka för och sprida information om fågelforskning,
fågelskydd och naturvård.

§ 2 Denna uppgift skall föreningen söka förverkliga genom att stimulera till och genomföra 
 ornitologiska undersökningar av alla slag, anordna sammankomster och exkursioner,
samt bedriva studier.

§ 3 Medlemskap i föreningen erhålles genom inbetalning av årsavgift.

§ 4 Föreningen kan besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest försvårar
föreningens syften och verksamhet. Motiveringen för sådant beslut skall protokollföras.
Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

§ 5 Årsavgiftens storlek bestämmes av föreningens årsmöte.

§ 6 Årsmötet utser en styrelse om sju ledamöter. Mandattiden är två år. Udda år utses fyra
 ledamöter och jämna år resterande tre ledamöter. Årsmötet utser bland ledamöterna en 
 ordförande för en tid av ett år. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemöte, varvid 
 utses en sekreterare och en kassör. Dessutom utses av årsmötet två styrelsesuppleanter 
 för en tid av ett år. Styrelsen skall ha minst tre protokollförda styrelsemöten under 
 verksamhetsåret.

§ 7 Årsmötet utser även två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 8 Föreningens räkenskaper skall, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade för 
 granskning, senast den 15 januari överlämnas till två vid föregående årsmöte utsedda 
 revisorer. Revisorerna skall på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 9 Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer, därav en sammankallande, 
 plus en suppleant. Valberedningen skall till årsmötet lämna förslag på personer till
 följande poster:
Udda år: fyra styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter, två revisorer och en 
 revisorssuppleant.
Jämna år: tre styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter, två revisorer och en 
 revisorssuppleant.
Varje år: en ordförande bland de fem styrelseledamöterna.

§ 10 Föreningens årsmöte hålles innan februari månads utgång. Till årsmötet utgår kallelse 
 senast 14 dagar innan mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 
 den 15 januari.

§ 11 Föreningen utger skriften Roskarlen, som utkommer med ett nummer per år. Styrelsen 
 tillsätter en redaktion som ansvarar för utgivandet av skriften. Nya redaktions- 
 medlemmar tillsättes av styrelsen i samråd med sittande redaktion. Redaktionen
ansvarar inför styrelsen. Tidskriften Roskarlen skall ha som mål att vara ekonomiskt 
 självbärande. Utgifter och inkomster ingår i föreningens räkenskaper. Eventuellt netto 
 bör användas till fågelforskning, fågelskydd och naturvård.

§ 12 Beslut om föreningens upplösning eller ändring av stadgar kan endast fattas på två på 
 varandra följande möten, varav ett årsmöte, och måste i båda fallen biträdas av 2/3 
 majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid föreningens upplösning tillfaller 
 eventuellt överblivna medel Sveriges Ornitologiska Förenings fågelskyddsfond.

Kommentarer inaktiverade.